PERSMEDEDELING

van VLAAMS BELANG,  11 februari 2007

 

Gemeentebestuur Beveren heeft nog steeds geen duidelijk standpunt over Doel

Zogenaamde relictenvisie is beschamend indien woonfunctie van Doel wordt opgegeven

 

Vlaams minister Dirk Van Mechelen brengt morgen een bezoek aan Doel ondermeer ivm de toekomst van het Hooghuis. Op 24 januari werden er over dit beschermd monument vragen gesteld in het Vlaams parlement. De minister is bekommerd over de toekomst van het Hooghuis maar liet verstaan dat er op rechteroever triestige voorbeelden zijn van gebouwen die men als een relict binnen het havengebied bewaard heeft zonder visie. Op de gemeenteraad van 31 januari heb ik het schepencollege van Beveren ge´nterpelleerd over het gebrek aan visie omtrent Doel. In juni van vorig jaar heeft het gemeentebestuur een standpunt van een vijftal lijntjes ingenomen indien er op de plaats van Doeldorp geen havenuitbreiding zou komen. Tot onze verbazing wil het gemeentebestuur enkel een aantal gebouwen als relicten uit het verleden bewaren zonder dat er nog plaats zou zijn voor bewoning. Sinds juni vorig jaar heeft het gemeentebestuur geen enkele invulling gegeven aan deze weinig overtuigende visie. Ondanks het gebrek aan ondersteuning vanuit Beveren en de vele problemen in 2006 is het inwonersaantal in Doel vorig jaar gelijk gebleven. Op 1.1.2006 waren er in Doel 391 inwoners, dit jaar waren dat er 388; slechts 3 minder. Daarmee is de daling van het aantal inwoners vorig jaar stilgevallen. Uiteraard gaat het hier om ingeschreven inwoners en niet om krakers en illegalen. Onze fractie heeft de problemen met deze laatste groep meermaals ter sprake gebracht.

Ondanks het feit dat het inwonersaantal het laatste jaar stabiel bleef, werkt het gemeentebestuur mee om in snelvaart een groot aantal woningen af te breken. In 2006 werden er in Doel bijna 50 woningen afgebroken. Dit jaar dreigen er opnieuw 70 tot 80 woningen afgebroken te worden waardoor meer dan de helft van het aantal woningen in de kern dreigt te verdwijnen. De bepaling dat het hier om zogenaamde (of toekomstige) woningen van categorie 4 gaat blijkt sterk betwistbaar te zijn. Uit een rondvraag bij een aantal bewoners blijkt dat men nauwelijks bereid is om woningen waar kleine herstellingen aan dienen te gebeuren nog verder in stand te houden. Woningen die in orde zijn voor bewoning dreigen onder het mom van zogenaamd te hoge kosten voor meestal kleine herstellingen op de lijst te komen voor afbraak. Het voorziene bedrag voor eventuele renovatie van woningen categorie 3 is zeer beperkt: maximaal 18 maal de maandelijkse vergoeding en dit beperkt tot maximaal 5000 Euro.

Bijvoorbeeld:
- voor een woning waarvan de maandelijkse vergoeding 100 Euro bedraagt, is
het voorziene maximale budget voor eventuele renovatie 1800 Euro (geen 5000Euro)
- voor een woning met een maandelijkse vergoeding van 300 Euro, maal 18
maanden = 5400 Euro, wordt het budget beperkt tot 5000 Euro, sowieso het absolute maximum.

Op die manier met zo'n laag bedrag kunnen er maar weinig woningen en op termijn waarschijnlijk geen enkele nog in stand gehouden worden. Zelfs oorspronkelijke Doelenaars die instemden met een verkoop in der minne, maar die nog steeds in hun oorspronkelijk eigen huis wonen dreigen geconfronteerd te worden met herstellingen die volgens de opgelegde regels niet meer uitgevoerd mogen worden. Op zo'n manier kan geen enkel huis op termijn nog behouden blijven.

Nav het bezoek van de minister heeft onze fractie op de laatste gemeenteraad aangedrongen om het ingenomen standpunt van vorig jaar uit te werken tot een visie. Het college heeft ingestemd om hier binnen de 3 maanden gevolg aan te geven.

Zowel de kerk; het haventje, de Molen, maar ook de horeca als een toeristische trekpleister als het Hooghuis hebben baat bij een goede woonfunctie voor Doelcentrum. De haven is er ook bij gebaat dat er op de linkeroever met zicht op de Schelde nog een dorp wordt behouden. Het Vlaams Belang hoopt dat het college met haar zogenaamde relictenvisie niet dezelfde weg wil opgaan als hetgeen men op rechteroever heeft gedaan. Waar de kerk in een put in Oosterweel en de kerktoren van Wilmarsdonk tussen de containers allesbehalve goede voorbeelden zijn van het behoud van waardevolle gebouwen. Met zo'n minimale visie zal het gemeentebestuur immers weinig overtuigend overkomen wanneer zij bij andere instanties haar visie dient te verdedigen.

Beveren, 11 februari 2007

Bruno Stevenheydens

Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren
Fractievoorzitter provincieraad Oost-Vlaanderen

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]