PERSMEDEDELING

van eresenator F. De Bondt,  14 september 2006

 

13 september 2006

Aan de Voorzitter van de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid voor het Linkerscheldoevergebied,

Aan de voorzitter van Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Aan het College van Burgemeester en schepenen van Beveren.

 

Waarde Heren,

1° -Het bevel tot slopen van 28 woningen in Doeldorp en in de onmiddellijke omgeving uitgaande van de burgemeester van de gemeente Doel tart elke verbeelding. Naar verluidt maakt de burgemeester gebruik van artikel 135 §2, 1° van de (nieuwe) federale gemeentewet om dit bevel uit te vaardigen. Geen kat die ‘officieel’ in kennis is gesteld van dit bevelschrift, tenzij de Maatschappij. De Maatschappij die inmiddels een offertevraag heeft gericht aan de slopingsbedrijven, en die op woensdag 6 september 2006 de werken heeft toegewezen aan de laagstbiedende firma Blommaert te Tielrode.

2° - Parallel daarmee, en ongetwijfeld in verband met het 1°, wordt de gerechtsdeurwaarder door de Maatschappij belast met het betekenen van een uitwijzingsbevel uit elke woning die door personen zonder enige titel zou worden bewoond. De Maatschappij doet zulks op basis van een beschikking op eenzijdig verzoek afgeleverd aan de Maatschappij door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde op 13 maart 2006. Een merkwaardig tijdschema !

3° De kwestie van de onbewoonbaarheid van de woningen die door de Maatschappij voor rekening van het Vlaams Gewest vrijwillig werden verworven, is gelanceerd door een ‘ophefmakend schrijven’ getekend door de afgevaardigd-bestuurder van de Maatschappij, met datum 15 maart 2006, dus onmiddellijk na het bekomen door de Maatschappij van de beschikking in 2° geciteerd : met twee items – de bewoners die zonder titel in de huizen verblijven dienen onmiddellijk te vertrekken en de woningen zullen onverwijld gesloopt worden.

4° - Het is niet zonder belang even te herinneren aan de eerste pogingen van de Maatschappij om, toen nog heel braaf (!), slopingsvergunningen te bekomen voor een twaalftal woningen te Doel en omgeving. Dit gebeurde in augustus 2002. De operatie liep uit op een sisser : de slopingsvergunningen werden ingetrokken en de woningen langs de Oostlangeweg werden in de nacht van 11 september 2003 brutaal met de grond gelijk gemaakt : op basis van een interpretatie van de stedenbouwkundige vergunning die via het Nooddecreet werd verkregen voor de aanleg van een bergingszone gekenmerkt C60. Bij die gelegenheid werd de zogenaamde ‘Rubenshoeve – Oostlangeweg 15 grondig beschadigd, en nadien professioneel gevandaliseerd.

5° - In deze geavorteerde eerste poging tot sloping werden voor Doeldorp drie woningen voorzien – bij wijze van proefkonijn (ze konden immers onmogelijk geïnterpreteerd worden als behorende tot de werken rond het Deurganckdok), van die drie woningen komen nu ook in de slopingsbevelen van de burgemeester voor : in fase 1A Liefkenhoekstraat 24 en Havenweg 5A en in fase 1B Havenweg 14

6° Het leegroven, ook door vrijwillige verkopers van hun eigen woning, en door onbekenden en de vandalisering van vele woningen in Doeldorp, hebben geen enkele reactie uitgelokt van de Maatschappij, die nochtans de plaatsvervangende eigenaar is. PV’s die in dat verband werden opgemaakt, niettegenstaande herhaaldelijk aandringen van de klagers, de autochtone inwoners van Doeldorp en getuigen, gaven geen aanleiding tot onderzoek of vervolging en werden door het parket ‘geseponeerd wegens’ niet prioritair.

Besluit :

We staan hier voor een poging tot kaalslag van het Dorp Doel onder het mom van het vrijwaren van de veiligheid en de volksgezondheid van de burgers.

De inwoners van Doel die hun woning niet vrijwillig hebben verkocht, de inwoners van Doel die hun woning nog steeds betrekken nadat zij die vrijwillig hadden verkocht, de nieuwe inwoners van Doel die in toepassing van het Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning een huis van de Maatschappij betrekken en de krakers die inmiddels geregulariseerd werden, alsmede de bewoners van woningen die niet voor vrijwillige verkoping in aanmerking kwamen want eigendom zijnde van het OCMW, de Kerkfabriek of de Bouwmaatschappij, geen enkele ervan werden individueel of collectief geraadpleegd over de aanwijzing van de te slopen woningen.

Het grootste deel van deze mensen is prima in staat om een oordeel uit te spreken over de staat van deze woningen, zonder in het jargon van de wooncode of van enig expertiselatijn te moeten vervallen.

Alvorens de eerste huizen ten gronde gaan moet dit overleg en die verantwoording plaatsgrijpen.

Het is nu niet het ogenblik om dubieus te scoren op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Ten diepste gealarmeerd, met de verschuldigde eerbied.

Ferdinand de Bondt

eresenator

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]