PERSMEDEDELING

van de gemeente Beveren,  28 maart 2006

 

De gemeente Beveren stelt plan en maatregelen voor die duidelijkheid scheppen en die de leefbaarheid van Doel binnen het kader van het tijdelijk bewoningsrecht garanderen.


HISTORIEK
Het actieplan kadert binnen de diverse beslissingen die werden genomen ten aanzien van Doel door de Vlaamse Regering en in het bijzonder de beslissing van 28.04.2001 over het tijdelijk woonrecht waarin het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (ICW) belast werd met de realisatie ervan.

De Maatschappij voor het Grond - en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied heeft via aankopen in der minne het overgrote deel van de woningen in Doel verworven en is dus eigenaar van deze woningen. De Maatschappij draagt het beheer van de woningen, die voldoen aan de wooncode en waarvoor afstand van het recht van retrocessie werd gedaan, over aan het ICW.

De evoluties in de deelgemeente Doel gedurende de voorbije maanden zijn bekend:
* toevloed asielzoekers en illegalen
* toenemend onveiligheidsgevoel bij huidige bewoners
* kraken van woningen en panden
* illegaal aftappen van water en elektriciteit
* oplopende spanningen tussen de diverse bewonersgroepen
* woningen worden bewoond die helemaal niet voldoen aan de wooncode
* problematiek afval
* diefstallen en opzettelijk vernielen van eigendommen
* sommigen meenden het recht in eigen handen te moeten nemen
* een aantal krotwoningen betekent een gevaar voor de omgeving

De nutsmaatschappijen hebben zowel de Maatschappij, het ICW als de gemeente formeel in kennis gesteld van de illegale afnamen en gewaarschuwd voor de gevolgen op het gebied van volksgezondheid (water) en veiligheid (elektriciteit). Zowel met de VMW als met Netmanagement werd overleg gepleegd.

Het college kreeg eveneens vele klachten en signalen rechtstreeks binnen vanwege de diverse bewoners, telkens werd sterk aangedrongen op het nemen van een gemeentelijk initiatief.
Daarnaast was er de input van de lokale politie en werd overleg gepleegd met het Opbouwwerk.

Het is bekend dat sinds enkele weken de burgemeester de lokale politie opdracht gaf een quasi permanent toezicht te organiseren in Doel om aldus een einde te maken aan het ontstane gevoel van wetteloosheid. Hierdoor is in elk geval in een eerste fase de orde en rust in Doel terug hersteld.

Uitsluitend een politioneel optreden en het hanteren van een nultolerentiebeleid kan de leefbaarheid van Doel echter niet verzekeren.
Hiervoor is een ruimer, duidelijk én consequent uit te voeren globaal plan noodzakelijk.

In overleg met de Maatschappij en het ICW werd dan ook een concreet actieplan uitgewerkt.
Deze partners stellen vooraf expliciet dat dit actieplan zich situeert binnen de grenzen gesteld door de Vlaamse Regering en zich dus inpast in het TIJDELIJK Bewoningsrecht.
De Vlaamse Regering zal trouwens tegen eind dit jaar een beslissing moeten nemen over het Tijdelijk Bewoningsrecht aangezien dit afloopt op 01.01.2007.


ACTIEPLAN DOEL

Het actieplan wil op de diverse domeinen aanvaardbare en pragmatische oplossingen aanbieden die dan ook - via de diverse middelen waarover de betrokken actoren beschikken - effectief zullen worden afgedwongen.

1. De veiligheid van de bebouwde omgeving: afbraak en renovatie
De Maatschappij draagt alle woningen die in aanmerking komen voor bewoning over in beheer aan het ICW. De woningen in Doel worden ingedeeld in 4 categorieën:

  • categorie 1: de woningen die voldoen aan de wooncode
  • categorie 2: de woningen die mits beperkte renovatiekosten in orde kunnen worden gebracht met de wooncode
  • categorie 3: woningen die zware renovatiekosten behoeven
  • categorie 4: krotwoningen.

Een dertigtal woningen werden na screening door AROHM Oost-Vlaanderen, cel Huisvesting, als zeer slecht gecatalogeerd en moeten om veiligheidsredenen worden afgebroken. De burgemeester zal hiertoe een slopingsbevel afleveren zodat op korte termijn de Maatschappij met de afbraak kan starten.
De nette afwerking van de open ruimten die hierdoor ontstaan, zal alleszins een beter beeld geven aan Doel en een positieve invloed hebben op de leefbaarheid.

De woningen uit categorie 2 die niet voldoen aan de wooncode worden gerenoveerd indien de renovatiekosten aanvaardbaar zijn. Het directiecomité van het ICW heeft als regel aangenomen dat deze kosten niet meer mogen bedragen dan anderhalf jaar de maandelijkse woonvergoeding, met een maximum van 5 000 euro, inclusief BTW.

De woningen uit categorie 3 die via aanvaardbare renovatiekosten in orde kunnen worden gebracht met de wooncode, worden ingebracht in het Tijdelijk Bewoningsrecht en ter beschikking gesteld.
Hier geldt de regel dat de afbraak van bouwvallige woningen samenhangt met de renovatie van betere woningen. Zo is het mogelijk dat in een rij van slechte woningen een toch betere renoveerbare woning mee moet worden afgebroken. Het omgekeerde geldt dan ook: een slechtere woning toch renoveren in een rij goede woningen.
De andere woningen uit categorie 3, die dus niet voldoen aan de wooncode, zullen onbewoonbaar worden verklaard door de burgemeester en op termijn (na het doorlopen van de procedure voor de slopingsvergunning) eveneens worden afgebroken door de Maatschappij.

Woningen die vrij komen en voldoen aan de wooncode worden dadelijk toegewezen zodat het kraken ervan maximaal vermeden wordt.

2. Het recht van retrocessie
Het akkoord van de vroegere eigenaars wordt niet meer gevraagd zodat ook deze woningen kunnen worden ter beschikking gesteld indien zij voldoen aan de wooncode.

3. De kandidaat bewoners
De huidige kandidatenlijst wordt door het ICW volledig afgepunt. Iedereen wordt aangeschreven en dient te reageren.

4. De krakers
Het is bekend dat een groot aantal woningen werd gekraakt.
Principieel is het kraken van woningen voor de betrokken partners en de overheid niet aanvaardbaar.
Tot op heden weigerde de gemeente Beveren systematisch het inschrijven van krakers in de bevolkingsregisters, juist omdat hierdoor een gevoel van aanvaardbaarheid en legitimiteit ontstaat bij de krakers. Niettemin kan de gemeente hiertoe, op basis van de wetgeving, verplicht worden door de Federale Overheid.

Alle krakers krijgen - uitsluitend éénmalig - de kans zich in te schrijven in en te conformeren aan het Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning.
Dit impliceert dat zij het voorziene contract ondertekenen en bereid zijn de voorwaarden (borg, betalen vergoeding) na te leven.
Indien zij dit doen, zal de gemeente Beveren hen inschrijven in de bevolkingsregisters. Zij worden dan reguliere inwoners binnen het kader van het Tijdelijk Bewoningsrecht en kunnen dan o.m. op legale wijze zich in orde stellen met de nutsmaatschappijen.

Wat de huizen betreft uit categorie 3 en 4 die niet voldoen aan de wooncode (wat categorie 3 betreft dus ook niet aanmerking komen voor renovatie) en die gekraakt werden, zal aan de krakers een termijn van twee maanden worden gegeven om elders een onderkomen te zoeken.
Daarna zal de procedure voor gedwongen verlating van de woning door de Maatschappij worden ingezet. Deze woningen zullen dan worden ontruimd en volledig afgesloten worden (inclusief nutsvoorzieningen) in afwachting van afbraak.

De Maatschappij neemt de nodige initiatieven voor een efficiënte juridische benadering. In het geval deze benadering kan doorgaan, kan er geen misverstand over zijn dat dan effectief ook de uitzetting zal volgen.
Vanaf heden zal het kraken van woningen dus niet meer "gedoogd" worden.

5. Afvalproblematiek en netheid openbaar domein
In samenwerking met de andere partners zal de gemeente een gecoördineerde actie uitwerken.

6. Toezicht op woningen
Behoudens een 12-tal uitzonderingen werden alle private woonstgelegenheden in Doel-Centrum door de Maatschappij verworven (ca 250 woningen). Hiervan zijn er 150 woningen officieel onbewoond, voor een groot deel wegens het niet voldoen aan de wooncode.
Gezien de actuele Doelse situatie worden woningen soms opzettelijk geplunderd of beschadigd.
Ook dit is onaanvaardbaar naar de leefbaarheid van Doel toe.

De Maatschappij is akkoord om een bewakingsfirma aan te stellen die in nauw overleg met de lokale politie toezicht zal uitoefenen.

Het Centrum voor Levensvorming voerde in de voorbije jaren instandhoudingwerken uit in Doel in opdracht van het ICW. Een permanente opdracht zal worden gegeven aan deze of een gelijkaardige organisatie.

7. Opbouwwerk Doel
Het Opbouwwerk Doel zal actief betrokken worden bij de verdere uitwerking van het actieplan.

8. Sociale problematiek
Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat zich in Doel ook een aantal mensen bevindt voor wie enige begeleiding noodzakelijk kan zijn. De gemeente zal hierover overleg plegen met het OCMW.
In een eerste fase zal een analyse/inventaris worden opgemaakt van de diverse sociale problematieken die zich stellen.
In de mate van het mogelijke zal getracht worden in begeleiding te voorzien, dit duidelijk binnen de wettelijke regels en normen. Het kan immers helemaal niet de bedoeling zijn dat Doel uitgroeit tot het vangnet van illegalen.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]