Doel 11 december 2005

Aan Monseigneur Luc Van Looy

Bisschop van Gent

Met grote vreugde en belangstelling hebben wij vernomen dat U op Zondag, 11 december 2005, ons dorp vereert met uw bezoek en met name in onze kerk de H. Mis zult opdragen in concelebratie met onze pastoor, de E. H. Christiaan Verstraete.

Dat U er aan houdt alle parochies van uw bisdom te bezoeken, ook de ver afgelegen kleine parochie van Doel, vinden wij lovenswaardig.

Wij weten niet, Monseigneur, of U vroeger reeds in Doel bent geweest, doch ongetwijfeld moet U er reeds veel over gehoord hebben. Doel is immers de laatste tien jaar nog niet uit de actualiteit geweest.

Hier in Doel woedt immers nog altijd de strijd verder voor het voortbestaan van ons geliefde dorp, zwaar bedreigd door de vernietigende krachten industrie, geld en gewetenloze politiek.

Het zou ons te ver voeren, Monseigneur, hier nogmaals in detail de lange lijdensweg te schetsen die ons dorp en onze parochie hebben doorgemaakt.

Niettegenstaande het gewettigde verzet van onze polderbevolking, werd de strategie voor vernietiging van de streek voortgezet, met het argument "openbaar nut" en "dwingende economische belangen".

Toen in januari 1998 het noodlottige geheime besluit genomen werd dat Doel in de toekomst moest verdwijnen, dit zonder enige inspraak, volgde er een storm van protest bij de polderbevolking. De bewonersgroep "Doel 2020" heeft zich sindsdien, samen met andere groepen, onverpoosd ingezet voor het behoud van Doel..

Andere bevolkingsgroepen volgden in het protest. Ook 80 priesters, waarbij bijna alle priesters, werkzaam in de parochies van groot Beveren, hebben het voorgestelde gewestplan van 1998 op ethische gronden afgewezen.

Ere-senator Ferdinand de Bondt, de grote bezieler van de strijd om Doel, heeft toen ook onderhandeld met Monseigneur Luysterman, bisschop van Gent, om te bekomen dat ook het bisdom Gent zich zou aansluiten bij deze stellingname en daarover zou onderhandeld worden met de provinciegouverneur Balthazar.

Niet minder dan 12.000 bezwaarschriften tegen het gewestplan werden ingezameld en overhandigd aan gouverneur Balthazar !

Verschillende van de priesters-ondertekenaars zijn ons spijtig genoeg, sindsdien ontvallen, onder meer de eerwaarde heren Tony Werkers, Leo Vercruyssen, Roger Beirnaert, deken Richard Weemaes, Anton Van Wilderode, Maurits van der Speeten.

Dat priesters met hoge morele warden, zich toen bekommerden om het lot van Doel, spreekt toch boekdelen !

Helaas, Monseigneur, zijn al deze inspanningen grotendeels tevergeefs gebleken.

Bestaande wetten en verordeningen met de voeten tredend, zetten de vereende machten van industrie, havenbaronnen en politiek hun destructieve en nefaste werk verder, waarbij misleiding en intimidatie niet versmaad werden.

Het resultaat : platgeslagen parochianen, zich in de steek gelaten voelende door de eigen overheid, zijn bezweken onder de onmenselijke druk, hebben hun huisje verkocht aan de overheid en hebben hun dorp, waar ze gans hun leven gewoond en gewerkt hadden, verlaten.

Wraakroepend ! Hier zijn er grenzen bereikt die het gemoed van de mensen die nog een geweten en rechtvaardigheidsgevoel hebben, diep beroeren !

Meer dan de helft van de huizen in ons dorp staan leeg. Het woonrecht en de leefbaarheid worden met de voeten getreden en men laat maar begaan ! Kortom : de toestand in ons dorp en dus ook in onze kleine parochie is hachelijk geworden.

En toch, Monseigneur, zijn er nog altijd bewoners, parochianen, die koppig volhouden en de soms wanhopig lijkende strijd voor hun geliefde dorp, hun geliefde parochie niet opgeven, hoe klein die ook geworden is. Zoals onze pastoor soms zegt : "De kudde is klein maar blijft de herder volgen".

Dat een prachtige kerk als deze van O.L. Vrouw-ten-Hemel- Opgenomen van Doel zo maar zou worden gesloopt : dat kunnen wij niet aanvaarden ! We zijn toch niet meer in 1792 of 1813, toen de Doelse seminarist Petrus Camerman ook het slachtoffer werd van vreemde willekeur ?

Dit zijn misschien bittere woorden, Manseigneur, die klinken als een roepende in de woestijn, een woestijn van onmenselijkheid en hebzucht, doch ze moeten gezegd worden.

Welnu, Monseigneur, in deze hachelijke tijd durven wij, als inwoners en parochianen van Doel, een dringend beroep doen om Uw publieke steun te verlenen bij de bevoegde overheden, voor de bescherming en het voortbestaan van Doel, de Parochie en de omgeving, en dit op lange termijn; verder voor de onmiddellijke naleving van de beslissingen inzake het woonrecht en de woonzekerheid in Doel en omgeving.

Wij weten, Monseigneur, dat U zeer begaan zijt met het welzijn van uw diocesanen en parochies en durven dan ook hopen dat U aan ons verzoek een positief gevolg zoudt willen verlenen.

 

Met onze dank bij voorbaat, verblijven wij,

Met eerbiedige groeten.

Vergauwen Maurice
Camermanstraat 12
9130 Doel
Namens de Bewonersgroep "Doel 2020"

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]