PERSMEDEDELINGWoonrecht wordt nog steeds tegengewerkt!

Vlaams Belang wil dat gemeente Beveren woonrecht Doel overneemt

Kantoor in Doel kan zorgen voor een nieuwe stimulans

Op de gemeenteraad van volgende week dinsdag 27 september zal het Vlaams Belang interpelleren over het mank lopende woonrecht.

Op 20 juni heb ik namens de Vlaams-Belangfractie een schriftelijke vraag gesteld aan het college over het retrocessierecht en de opvolging hiervan. Alhoewel het reglement van orde een antwoord voorziet binnen de 30 dagen werd hierop nog niet geantwoord. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas heeft in haar jaarverslag de cijfers gepubliceerd ivm het zakelijk recht van tijdelijke bewoning in Doel. In totaal waren er op 31 december 2004 228 kandidaten om een woning via het woonrecht in Doel te huren, wat uiteindelijk slechts resulteerde in 43 toewijzingen of 30 woningen die verhuurd worden.

Op 30 mei stelde ik een schriftelijke vraag over twintig woningen die reeds langer dan 1 jaar leeg staan. Uit het antwoord hierop bleek dat 13 woningen niet ter beschikking worden gesteld omwille van het retrocessierecht en dat 3 woningen te maken hebben met krakers en plunderpraktijken die verhuring onmogelijk maken. Nochtans zijn er adviezen die verhuring van woningen belast met het retrocessierecht mogelijk maken en had men vanuit het Intergemeentelijk samenwerkingsverband door sneller op de bal te spelen verkrotting, plundering en aanwezigheid van krakers kunnen vermijden.

Het is voor iedereen die het dossier opvolgt duidelijk geworden dat het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Land van Waas onvoldoende gemotiveerd en geschikt is, om via het woonrecht, Doel in grote mate bewoonbaar te houden en verkrotting en leegstand te vermijden. Zulke taak dient door een gemotiveerde instantie uitgeoefend te worden die met bezieling ervoor zorgt dat Doel terug bewoont geraakt. Het Intergemeentelijk samenwerkingsverband reageert op een ongemotiveerde en onprofessionele manier op nieuwe kandidaten; problemen met verkrotte woningen worden tergend langzaam aangepakt.

De Vlaams-Belangfractie stelt voor dat de gemeente deze taak overneemt. Dit kan wettelijk in orde gebracht worden aangezien de verschillende politieke partijen die volgens eigen beweringen achter een goede invulling van het tijdelijk woonrecht staan een meerderheid hebben in de organen van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband. Op die manier kan men beslissen om deze taak te delegeren aan het gemeentebestuur.

De gemeente dient deze taak rechtstreeks in Doel uit te oefenen via een onthaalkantoor waar kandidaten geďnformeerd worden en op een snelle manier een woning kunnen huren. Eveneens kan men op die manier in nauwe samenwerking met het opbouwwerk snel reageren op bepaalde wantoestanden. De keuze voor een kantoor kan geen moeilijke zaak zijn, er staan voldoende huizen in Doel leeg.

Beveren, 23 september 2005

Bruno Stevenheydens

Fractievoorzitter/gemeenteraadslid Vlaams Belang Beveren

Fractievoorzitter/provincieraadslid Vlaams Belang Oost-Vlaanderen

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]