PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  07 november 2004

 

Doel 2020 oneens met milieubeweging

Doelenaars herinneren Bond Beter Leefmilieu aan vroeger engagement

Doel 2020 is de idee van nieuwe ruimte voor natuur in het Schelde-esturium niet ongenegen. Dat mag echter niet betekenen dat mensen die sedert generaties met die stroom leven nu maar moeten ophoepelen. In die zin is het pleidooi van BBL en Natuurpunt voor een "Groot-Saeftinge" ter hoogte van Doel en Kieldrecht voor de bewonersvereniging onaanvaardbaar. Voor Doel 2020 is de stellingname van de milieubeweging ook moeilijk te begrijpen. Te meer beide organisaties zich in het verleden ondubbelzinnig uitspraken voor het behoud van de polders rond Doel.

De zgn. "Estuariene natuurontwikkeling en het introduceren van een verbeterde en flexibele stortstrategie" waar BBL en Natuurpunt in een persmededeling van afgelopen vrijdag (5 november) naar verwijzen zijn ook de bekommernis van Doel 2020. Een propere en (meer) natuurlijke Schelde; een alternatief voor het zinloze storten van baggerspecie op vruchtbare landbouwgronden, het zijn verzuchtingen waarin de mensen die aan en met de rivier leven de BBL zonder problemen in kunnen volgen.

Doel 2020 verzet zich echter met klem tegen het eufemistisch woordgebruik zoals nu door de BBL gehanteerd. Daarbij heeft men het over Groot-Saeftinge wat in werkelijkheid wil zeggen dat een waardevol cultuurhistorisch landschap van om en bij de 1000(!) ha: Hedwigepolder-Prosperpolder-Doelpolder (oude hoeven incluis) dient te verdwijnen.

Wat de meerwaarde hiervan is voor de natuur is ons een raadsel want nu reeds betreft het ecologisch waardevol landbouwgebied dat volledig binnen de vogel en habitatrichtlijnen valt. Bovendien zwijgen BBL en Natuurpunt in alle talen over wat er met de honderden mensen uit dit gebied moet gebeuren. Met te verwijzen naar de noodzaak aan een "flankerend beleid voor de landbouw" maken BBL en Natuurpunt zich er wel zéér goedkoop van af. Beide milieugroepen weten nochtans voldoende wat dit in de praktijk betekent. Daarvoor stonden zij lang genoeg mee op de barricaden in Doel.

Doel 2020 wil er de koepel van de BBL aan herinneren dat zij jarenlang sŕmen met de Doelenaars hebben geijverd voor het behoud van Doel en de polders. Bart Martens (nu SP.A) schreef als coördinator voor de beleidswerking bij de BBL samen met Ferdinand De Bondt en Jan Creve zelfs een boek onder de titel "Doel moet blijven". Het is dan ook onbegrijpelijk dat dezelfde koepel van natuurorganisaties nu gaat pleiten voor de verdwijning van de polders om Doel. Ook al betreft het dan omwille van zogezegde natuurcompensaties.

Doel 2020 vraagt aan de BBL en Natuurpunt dat zij zich ernstig zouden bezinnen over hun standpunt en niet in de val zouden trappen van bepaalde (economische) machtsgroepen die enkel uit zijn op eigen gewin. Het scenario van een "Groot-Saeftinge" is uiteindelijk een scenario waar noch mens, noch natuur bij winnen. Het leidt tot immens tijdverlies, onnodige kosten en (groot) maatschappelijk ongenoegen.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,
Jan Creve, tel.03/773.28.33.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]