"De regering moet haar Schelde-plannen bijsturen"

 

11/10/2004  "De Vlaamse en Nederlandse regeringen moeten hun Schelde-plannen bijsturen", stelt CD&V-parlementslid Jos De Meyer. "De voorbije inspraakavonden over de 'Langetermijnvisie Schelde 2010' (LTV) hebben minstens 1.000 mensen bij elkaar gebracht. Wie er was, kon niet anders dan vaststellen dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor deze plannen." 

Vijf jaar geleden keurde het Vlaamse parlement quasi unaniem een eerste langetermijnvisie goed en deed het een oproep om zo snel mogelijk mét Nederland een visie op de Schelde op langere termijn uit te werken. Die LTV is er nu, de inspraakavonden zijn achter de rug en de regeringen willen nog voor het eind van het jaar het licht op groen zetten voor de Schelde-verdieping en alles wat daarrond hangt. Volgens CD&V-parlementslid De Meyer, die zich destijds als enige onthield, kan dit gewoonweg niet. 

"De LTV streeft vooreerst naar het garanderen van de toegankelijkheid van de Schelde. Wat dat betreft, willen we de toekomst van Antwerpen uiteraard niet boycotten. De grote economische betekenis is evident. Maar ik zit toch met de vraag of er geen grenzen zijn aan de groeimogelijkheden." 

"De tweede LTV-betrachting is de veiligheid. Op dat vlak stip ik aan dat het Sigma-plan van 25 jaar geleden - exclusief het toen voorziene sluitstuk, namelijk de stormvloedkering - vandaag nog maar voor 80% is gerealiseerd. Aan het huidige investeringsritme duurt het nog 10 jaar voor ook de resterende 20% is uitgevoerd. Het zou dus maar correct zijn dat als eerst die investeringen worden gerealiseerd. Wij eisen dus de geplande dijkverhogingen en - wat niet in het Sigmaplan staat - de uitbaggering van de Schelde- en bijrivieren. Daardoor houdt men de belangrijkste komberging in de rivier zelf." 

"Ten derde is er de natuurlijkheid waarbij hét grote knelpunt is dat de LTV zo'n 2.500 tot 4.500 ha - je vindt allerlei cijfers - bijkomende natuurgebieden wil creëren door (landbouw)gronden om te zetten in gecontroleerde overstromingsgebieden (die in noodgevallen onder water kunnen gezet worden) of erger nog gecontroleerd gereduceerd getijgebied (GGG), zeg maar slikken en schorren die elke dag twee keer onderlopen. Dat daarvoor weerstand is bij landbouwers, eigenaars en bewoners ligt voor de hand. Vooral omdat het ProSes-rapport zelf zegt dat de uitdieping van de Schelde geen ongewenste neveneffecten heeft voor het milieu. Er moet dus niets eens voor gecompenseerd worden. Dan moet men ook niet gaan experimenteren op bestaande landbouwgronden, is de reactie die ik van alle kanten krijg. En als men per se zo'n GGG's wil, dat men ze dan eerst zoekt in bestaande natuurgebieden."

 "Ik zeg tot de regering: wij kunnen vandaag geen groot conceptueel plan onderschrijven. Dat komt neer op een blanco cheque. De huidige 2.500 tot 4.500 ha zoekzones zijn té vaag. Wij willen concrete invullingen in samenspraak met de gemeenten en polderbesturen. ProSes zelf zegt dat er nog verder moet worden bestudeerd. Wel dat men eerst die studies maakt en een landbouweffectenrapport uitwerkt. Nog eens: dit dossier is nog lang niet af, er is geen draagvlak. Als men in deze tijd op basis van één krantenadvertentie meer dan 1.000 mensen op inspraakavonden krijgt, zegt dat genoeg. En voor wie de sfeer ter plaatse kon proeven, is duidelijk dat deze gebieden 'njet' zeggen." "Deze planning is tot stand gekomen door een samengaan van de havenlobby en groen onder de paars-groene regering. Landbouwers en de eigenaars/bewoners werden vergeten. De nieuwe regering moet de moed hebben de zaak opnieuw te bestuderen. Alleen op basis van rappporten mogen de kabinetten niet beslissen. Rapporten hebben hun waarheid, maar er is ook een waarheid daarbuiten. Die moet men op het terrein ontdekken." Onvermijdelijk - en dat kon je ook horen tijdens de inspraakavonden - komen we inzake veiligheid uit bij de stormvloedkering. ProSes schat de levensduur van zo'n stuw op 100 jaar, het terugverdieneffect op 40 jaar. De ambtenaren zeggen dat er op lange termijn, gezien de verwachte klimaatwijziging, toch zo'n stuw nodig is. Dan is zo'n stormkering toch de beste levensverzekering voor Vlaanderen. Waarbij je dan nog moet incalculeren dat de planning en bouw toch nog wel 10 tot 20 jaar vergt. Ik pleit er dus voor daar opnieuw over na te denken." "Ik vraag onze Vlaamse bewindslui in dit stadium geen grote verklaringen. Ik vraag wél dat ministers en ambtenaren ter plaatse zouden komen zien wat ze zullen aanrichten en komen voelen wat er leeft onder de betrokken bevolking." Blanco cheque (GVA)

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]