PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  28 januari 2004


Doel 2020 vraagt nietigverklaring Provinciaal Structuurplan Oost-Vlaanderen.

Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen negeert eigen voorschriften.

Op advies van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening (PROCORO) heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen het Provinciaal Structuurplan van de provincie definitief vastgesteld. Het is nu verstuurd aan de Vlaamse Regering die tijd heeft tot 16 februari om het plan goed te keuren. In het voorafgaand onderzoek verwierp de Commissie meer dan 1.500 bezwaarschriften tegen de schrapping van Doel als woonkern. Volgens PROCORO zijn de adviezen onontvankelijk omdat ze niet aangetekend verstuurd werden. Maar daarbij gaat de commissie voorbij aan zijn eigen voorschriften.

In het advies van PROCORO (geïnventariseerd onder nummers-indiener “002883-002953 Diverse bezwaren Doel 2020”) staat met betrekking tot deze bezwaarschriften het volgende te lezen:

“De commissie heeft een discussie gevoerd over de definitie van ‘aangetekende zending’. De bezwaarschriften ingediend door Doel 2020 werden toegestuurd via taxipost en voor een klein gedeelte per gewone, niet aangetekende brief. De opmerking wordt gemaakt dat deze indieners mogelijk het slachtoffer zijn van verkeerde informatie gegeven door de postdiensten. Bij verzending via taxipost wordt immers ook een verzendingsdocument opgemaakt. Volgens de voorzitter kan er geen discussie zijn over wat als een aangetekende zending moet worden beschouwd. Dit is trouwens zo voor elke gereglementeerde procedure. De commissie beslist om de ontvankelijkheidsvereiste ‘aangetekende zending’ strikt toe te passen, dit wil zeggen dat enkel de werkelijk aangetekende zendingen als ontvankelijk worden beschouwd. Aldus worden de volgende bezwaarschriften tot niet ontvankelijk verklaard.” Waarna dan de nummers en de namen volgen van de indieners die zulks betreft. Hetgeen inhoudt dat de bezwaren van Doel 2020 die per taxipost tegen ontvangstbewijs werden afgeleverd als niet ontvankelijk worden weggeschoven.

Daarmee blijkt dat PROCORO zijn eigen voorschriften met de voeten treedt want wat zegt het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening? We lezen daar in Artikel 27 §3: “De bezwaren en opmerkingen worden uiterlijk bij het verstrijken van de termijn van zestig dagen, bedoeld in §2, eerste lid, aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening toegezonden bij een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.” Dat afgifte tegen ontvangstbewijs rechtsgeldig is werd trouwens ook met zoveel woorden duidelijk gemaakt in de brochures die door de provincie werden verspreid met betrekking tot het openbaar onderzoek voor het Ruimtelijk Structuurplan.

PROCORO is hier duidelijk in de fout gegaan. Dat impliceert dat als de definitieve vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk structuurplan in het staatsblad wordt gepubliceerd er voldoende juridische argumenten zijn om het plan te laten vernietigen.

Doel 2020 betreurt dat noch de voorzitter van de provincieraad noch de gouverneur hebben gereageerd op de ongerustheid die bij de mensen van Doel 2020 heerste toen wij vernamen dat de bezwaren van Doel 2020 als niet ontvankelijk zouden verklaard worden. Daarmee riskeren zij niet alleen dat het ganse onderzoek moet worden overgedaan. Maar ook dat de integriteit van de provinciale overheden in het gedrang komt. Voor Doel 2020 staat het alleszins vast dat door het flagrant negeren van het decreet op de ruimtelijke ordening het Ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen niets meer is dan een waardeloos vodje papier.

Namens Doel 2020,
Ere-senator Ferdinand De Bondt, 03/777.57.77
Jan Creve , 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]