PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  3 december 2003

 

Arbitragehof speelt rechter en partij

Vlaamse overheid riskeert nieuwe procedures

 

Doel 2020 constateert dat in de motivering van het Arbitragehof waarbij haar verzoekschrift om het nooddecreet van het Vlaams parlement te vernietigen, verworpen werd, veel argumenten onbeantwoord blijven.

 

Bovendien zijn bepaalde overwegingen duidelijk in strijd met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zo stelt het Arbitragehof dat er met de bouw van het Deurganckdok geen inbreuk zou plaatsvinden op het recht op privé- en gezinsleven. Iets wat duidelijk in tegenspraak is met de feiten op het terrein.

Ook andere overwegingen zijn in de feiten onjuist. Zo stelt het hof dat er geen procedure liep op het ogenblik van de bekrachtiging, terwijl er nog steeds een burgerlijke procedure loopt voor de rechtbank in Dendermonde.

Voor Doel 2020 is het ronduit onbegrijpelijk dat het Hof weigert prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Vermits het Hof daartoe verplicht is krachtens het Europees Verdrag.

Weliswaar mag een rechter in zeer uitzonderlijke gevallen de vraag niet stellen en zélf beslissen, maar dan alleen wanneer de draagwijdte van het Europees recht in dat geval zo evident is dat de nationale rechter zelf kan oordelen. In dit geval was de vraag waarover het ging de vraag of de rechtsbescherming door het Arbitragehof voldoende was naar Europese maatstaven... Het Hof is zo onbeschaamd geweest over zichzelf te oordelen en te beslissen dat de rechtsbescherming die het biedt manifest voldoende was naar Europees recht. Het heeft dus geweigerd het Hof van Justitie hierover te laten oordelen, zoals in zo'n geval evident diende te gebeuren. Het Hof was hierdoor tegelijk rechter en partij ..... Waardoor het zich blootstelt aan een klacht bij de Europese Commissie.

 

Door het verwerpen van het verzoekschrift zijn de Vlaamse overheid en de Antwerpse havenbestuurders dus nog niet uit de problemen. Weliswaar kan het Deurganckdok nu, voorlopig, verder afgebouwd worden. Maar een verdere havenontwikkeling wordt gehypotheceerd door het feit dat Doel en omgeving, als gevolg van eerdere procedures, opnieuw op de kaart staat als woon-en landbouwgebied. Als de Vlaamse regering daaraan wil raken dreigt er een nieuwe procedureslag te volgen.

 

Doel 2020 acht het nog steeds mogelijk om de economische belangen van de haven van Antwerpen te verzoenen met de belangen van mens, natuur en landbouw. Maar met de afwijzing van het verzoekschrift door het Arbitragehof komt een procedure voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg wel opnieuw een stap dichterbij. En daaruit volgend, quasi onontkombaar, een veroordeling van het Vlaams gewest.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]