PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  12 sep 2003

 

Actie van Doel 2020 zorgt voor behoud 
van waardevolle hoeve in Doel.

Verontwaardiging om 
versnelde sloop andere hoeves.

 

Deze morgen werden in Doel, ten westen van het dorp, 3 hoeves met de grond gelijk gemaakt. De snelheid en de brutaliteit waarmee de afbraak deze morgen vroeg plaatsvond laat veronderstellen dat de havenautoriteiten op deze manier elk risico op verdere actie wilden voorkomen. Een andere oude hoeve met schuur, waar Doel 2020 al maanden actie voor voert, wordt echter gespaard.

Voor de betrokken hoeves waren reeds vorig jaar slopingsaanvragen ingediend. Toen bleek echter dat de hoeves buiten het ophogingsgebied C60 lagen en er bijgevolg geen reden was om ze te laten verdwijnen. Enkele maanden geleden deelde de gemachtigde ambtenaar van de provincie plots mee dat de hoeves wél binnen de C60 lagen en géén slopingsvergunning meer nodig was. Die boodschap sloot naadloos aan op de plannen van de havenbestuurders. Volledig in tegenstelling met eerder aangegane beloften zou men de C60 onmiddellijk innemen. Eerder was nochtans beloofd dat men met de C60 zou wachten en men zou proberen om het gebied (deels) te sparen.

Voor de vakantie voerde Doel 2020 nog een opgemerkte actie rond dit boerenpatrimonium. In de regio werd een affichecampagne gevoerd voor het behoud van de boerderijen en een aantal hoeves werden zelfs een tijdlang bezet. Actievoerders van Doel 2020 en sympathiserende groepen voerden herstellingswerken uit en er werden nieuwe sloten gestoken. Naar aanleiding van de actie werd een delegatie van Doel 2020 ontvangen op het kabinet van minster Van Grembergen. Tevens volgde er een plaatsbezoek van Monumenten en Landschappen en het Openluchtmuseum Bokrijk.

Uit de verslagen van de bezoeken blijkt de grote waarde van dit boerenpatrimonium. Monumenten en Landschappen spreekt terzake over één van de laatste bestaande polderschuren van dit type en heeft het in geval van afbraak, over een onherstelbaar verlies. In die zin is Doel 2020 tevreden dat door haar actie de oudste boerderij en schuur (Oostlangeweg 15) voorlopig(?) wordt behouden. Anderzijds blijft het voor de bewonersgroep onbegrijpelijk waarom de andere hoeves moesten verdwijnen. De afbraak is de zoveelste illustratie van de manier waarop de Antwerpse havenbonzen zich niets gelegen laten aan mensen, patrimonium of natuur.

Doel 2020 hoopt dat de verschillende overheden lessen trekken uit het gebeuren. Doel beschikt over een uniek patrimonium. Maar het is wel vijf voor twaalf om er iets mee te gaan doen.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,

Jan Creve, tel 03/773.28.33.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]