PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  22 juni 2003

 

Sedert deze middag bezetten enkele tientallen leden en sympathisanten van Doel 2020 verschillende leegstaande hoeven in en om Doel. Daarmee protesteren zij tegen de opzettelijke verwaarlozing van deze historische hoeven en tegen het feit dat zij het onderwerp uitmaken van een slopingsaanvraag door de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid. De actievoerders hebben hun intrek genomen in de hoeven en vragen een snelle oplossing die voorziet in de bewaring van dit erfgoed. Om te verhinderen dat deze historische panden verder verloederen werd een aanvang genomen met een aantal instandhoudingswerken. Omdat de overheid hierin haar verantwoordelijkheid ontvlucht nemen de bewoners van Doel de panden in beheer. En dat zolang tot er een bevredigende oplossing komt.

In totaal gaat het om 12 woningen waarvoor een slopingsaanvraag is ingediend. Op uitzondering van n zijn zij allemaal gelegen buiten de werfzone of de voorziene ophogingszones. Volgens de aanvragende overheid zou het om bouwvallige panden gaan die niet meer te renoveren zijn. De feiten spreken dat echter tegen. Bovendien heeft de helft van de gebouwen een uitgesproken historische waarde. Verschillende panden zijn zelfs opgenomen in de inventaris van het patrimonium van de provincie Oost-Vlaanderen. De verschillende actiegroepen doen dan ook nadrukkelijk beroep op de verantwoordelijke minister, in casu, Van Grembergen om dit patrimonium veilig te stellen en afbraak onmogelijk te maken.

Deze afbraakpolitiek staat trouwens volledig haaks op de leefbaarheidspolitiek die werd gegarandeerd met het Doelakkoord van de Vlaamse Regering. Doel 2020 heeft er steeds voor geijverd dat lle huizen die in der minne werden aangekocht ter beschikking zouden gesteld worden van kandidaat-bewoners. Dat moet ook gelden voor historisch erfgoed en huizen en boerderijen buiten het dorpscentrum.

Veel van de leegstaande boerderijen in Doel beantwoorden niet meer aan de noden van de hedendaagse moderne landbouw. Voor jonge (biologische) boeren of tuinbouwers, die omwille van de grondschaarste nergens anders aan de slag kunnen, vormen deze historische hoeves vaak een unieke gelegenheid om een bedrijf te kunnen opstarten. Het Vlaams Agrarisch Centrum dat de actie ondersteunt vraagt aan de verantwoordelijke Vlaamse minister om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken en om jonge (bio)boeren in Doel een kans te geven om een start te maken.

Namens Doel 2020,
Jan Creve
Rudi Van Buel


[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]