Uitbreiding zakelijk bewoningsrecht is onvoldoende
Woonrecht moet in handen komen van gemeente Beveren
Vlaamse Regering moet Doelakkoord onverminderd uitvoeren

persconferentie d.d. 16/06/2003

 
In een recente perstekst stelde de Intercommunale van het Land Van Waas dat het tijdelijk bewoningsrecht in Doel niet functioneert en slechts een fractie van de kandidaat-bewoners er effectief voor kiest in Doel te komen wonen. Daarmee geeft de Intercommunale zichzelf een bewijs van onbekwaamheid. De Werkgroep Bewoningsrecht van Doel 2020 heeft namelijk moeten vaststellen dat de Intercommunale vaak zelf de oorzaak was van het feit dat kandidaat-bewoners weer afhaken. Het onnodig laten aanslepen van dossiers; het kunstmatig beperken van het huizenaanbod; het talmen met herstellingswerken, enz... maken van het tijdelijk bewoningsrecht weinig meer dan een lege doos.

Daarbovenop wordt door een slecht beheer van leegstaande woningen de onleefbaarheid van het dorp verder in de hand gewerkt. Schrijnend voorbeeld terzake zijn verschillende historische panden die men gewoon laat verloederen.

Doel 2020 heeft er steeds voor geijverd dat àlle huizen die in der minne werden aangekocht ter beschikking zouden gesteld worden van kandidaat-bewoners. Volgens de Intercommunale was dit omwille van het retrocessierecht onmogelijk. Bindende adviezen van de diverse administraties maken nu duidelijk dat het hier om louter slechte wil ging van de kant van de Intercommunale..

Voor Doel 2020 zijn met de uitbreiding van het zakelijk recht van bewoning de problemen nog niet allemaal van de baan. Om het zakelijk recht te kunnen uitoefenen dienen bewoners eerst een som tot soms 1500 Euro te betalen… Dat is voor een gemiddeld gezinsbudget vaak een onoverkomelijke hindernis.

Intussen is er tijd genoeg verloren. Terwijl men voortdurend de mond vol heeft over woningnood en gebrek aan sociale woningen in Vlaanderen, laat men hier, begrijpe wie kan, bewust, tientallen huizen verkrotten.

Het woonrecht moet op zo ruim mogelijke manier, en onverkort kunnen uitgeoefend worden door àl wie dat wil. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat dat het beste gebeurd met gewone huurcontracten, zonder verdere kunstgrepen. En dat die bevoegdheid het best in handen komt van de overheid die verantwoordelijk is voor Doel: de gemeente Beveren.

Doel 2020 herinnert De Vlaamse Regering ook aan het fameuze Doelakkoord van mei 2000. Daarbij werd de leefbaarheid van Doel tot minimum(!) 2007 gegarandeerd. In de praktijk kwam daarvan tot nu toe nog niets terecht.

Tevens werden de nodige initiatieven beloofd zodat renovatie-en instandhoudingswerken kunnen plaatsvinden. Maar van dat alles is tot op de dag van vandaag niets te merken. De enige die onverminderd doorgaat met zijn werk is de dorpsopruimer, sociaal bemiddelaar Aelbers, die zelfs verlenging van zijn opdracht heeft gekregen!

Doel 2020 wil dat de puntjes op de i worden gezet. Daarom vragen wij aan de nieuwe Vlaamse Regering :

  1. dat de leegstaande huizen en hoeven in Doel, zonder beperking(!) ter beschikking worden gesteld van kandidaat-bewoners.

  2. De tientallen kandidaat-bewoners niet langer met allerlei kunstgrepen worden afgescheept of aan het lijntje gehouden.

  3. Géén huizen worden afgebroken.

  4. Er concrete maatregelen komen zodat het patrimonium van het dorp kan worden gerenoveerd en in stand worden gehouden.

  5. Er een eind wordt gemaakt aan het werk van de zgn. sociaal-bemiddelaar.

  6. Er (effectief!) ondersteunende maatregelen komen voor de wederopbouw van de Doelse gemeenschap.

 

Namens Doel 2020,

Ere-senator Ferdinand de Bondt
Rudi Van Buel
Maurice Vergauwen
Marina Apers, werkgroep bewoningsrecht
Jan Creve, woordvoerder Doel 2020
Tel. 03/773.28.33.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]