PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  22 mei 2003


Vlaamse Regering moet in overeenstemming met regeerakkoord
 leefbaarheid in Doel garanderen!

Doel 2020 formuleert eisen ten overstaan van “nieuwe” Vlaamse regering

Naar aanleiding van de eisen die de Vlaamse groenen vastknopen aan hun aanblijven in de Vlaamse regering, vraagt Doel 2020 dat de Vlaamse regering, in overeenstemming met haar eigen akkoord, voor Doel eindelijk de maatregelen neemt die 4 jaar geleden in het vooruitzicht werden gesteld.

In de tekst van de regeringsverklaring (1999) werd onder Hoofdstuk 2 - Een Vlaams mobiliteitsplan in het kader van de havenuitbreiding gesproken “van een maximale bescherming van de omliggende woonzones, het behoud en het versterken van de ecologische infrastructuur binnen en buiten het havengebied en een zuinig ruimtegebruik, waardoor de economische expansie van die havens niet langer gelijkstaat met het innemen van steeds nieuwe open ruimte ten koste van landbouw, natuur of bestaande woongebieden.”

 

Het regeerakkoord stelt verder “dat bij elke inname van nieuwe gronden in het havengebied (moet) worden aangetoond dat de beschikbare reserves inzake industrieterreinen hiervoor niet in aanmerking komen. Daartoe moeten op decretaal niveau nieuwe instrumenten (heffingen,convenants) worden gecreëerd die eigenaars (privé of andere) van dergelijke terreinen, zoals in de Waaslandhaven ertoe aanzetten hun ongebruikte terreinen te (re)valoriseren voor industrieel gebruik.”

 

Van beide punten is tot op de dag van vandaag niets te merken. Integendeel. De haven breidt verder uit en de boeren zien hun gronden onteigend worden om onder te spuiten of om te dienen als natuurcompensatie.

Ook van het op 19 mei 2000 ondertekende Doelakkoord kwam tot hiertoe niets in huis. Daarin werd de woonkwaliteit en woonzekerheid in Doel gegarandeerd tot minimum(!) 2007. Tevens werden de nodige initiatieven beloofd zodat renovatie-en instandhoudingswerken kunnen plaatsvinden. Maar van dat alles is tot op de dag van vandaag niets te merken. De enige die onverminderd doorgaat met zijn werk is de dorpsopruimer, sociaal bemiddelaar Aelbers, die zelfs verlenging van zijn opdracht heeft gekregen!

Voor Doel 2020 is de maat alleszins vol. Na méér dan 3 jaar rond pot draaien wordt het hoog tijd dat de Vlaamse Regering werk maakt van zijn beloften inzake de leefbaarheid en woonkwaliteit in Doel.

1. Dat wil zeggen dat de leegstaande huizen en hoeven in Doel, zonder beperking(!) ter beschikking worden gesteld van kandidaat-bewoners.

2. De tientallen kandidaat-bewoners niet langer met allerlei kunstgrepen worden afgescheept of aan het lijntje gehouden.

3. Er concrete maatregelen komen zodat het patrimonium van het dorp kan worden gerenoveerd en in stand worden gehouden.

4. Er een eind wordt gemaakt aan het, zinloze, vernietigende werk van de zgn. sociaal-bemiddelaar.

5. Er (effectief!) ondersteunende maatregelen komen voor de wederopbouw van de Doelse gemeenschap.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,
Jan Creve, Tel. 03/773.28.33.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]