PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  7 maart 2003

 

Provinciebestuur volgt Doel 2020 in bezorgdheid om afgraving Paardenschor in Ouden Doel

Doel 2020 vraagt gemeentebestuur om dringende maatregelen

Vorige week reikte de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen de milieuvergunning uit voor het afgraven het Paardenschor, het verplaatsen van de baggerspecie en het gedeeltelijk dempen van het Doeldok.

In het beschikkend gedeelte van dit besluit wordt onder artikel 3 gezegd dat "de milieuvergunning afhankelijk is van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden". Wij citeren:

"§ 3 : Voor de aanvang van de werken dient een technische nota te worden opgesteld waarin op een sluitende wijze wordt omschreven :

- waarom afvoer over water als technisch onmogelijk wordt aanzien;

- welke maatregelen zullen worden genomen om het landsgedeelte achter de nieuwe Sigmadijk te vrijwaren van wateroverlast en verzilting;

- het al dan niet noodzakelijk zijn om bij de uitvoering van de nieuwe Sigmadijk de zone voor steenstorting door te trekken tot op het niveau van het laag waterpeil.

Deze nota wordt geïntegreerd in het werkplan en dient samen met dit plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AMINAL-Afdeling Milieu-inspectie alsmede aan de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie."

Bovendien werd de milieuvergunning afgeleverd niet voor één jaar zoals gevraagd, maar voor twee jaar, omdat de Bestendige Deputatie van oordeel is dat het risico te groot is, om aan te nemen dat men ermee klaar kan komen in het bestek van één jaar.

Dat onderstreept ten volle de onzorgvuldigheid waarmee men in dit dossier is omgesprongen en de noodzaak om een en ander grondig te herbekijken.

Maar dit belet blijkbaar niet om toch al met de werken te starten. En dat zelfs vooraleer men het openbaar onderzoek over de aanleg van de geplande persleidingen heeft afgerond! Het zorgt opnieuw voor heel wat verontwaardiging in Doel.

De opmerkingen van de Bestendige Deputatie én de voortijdige aanvatting van de werken maken het openbaar onderzoek rond deze zelfde werken tot een klucht. Een hypocriete vertoning die geen andere bedoeling heeft dan de mensen een rad voor de ogen te draaien. Doel 2020 vraagt aan het gemeentebestuur de voorbereidende werken onmiddellijk stil te leggen. En het openbaar onderzoek op te schorten tot als er duidelijkheid is inzake de door het provinciebestuur opgelegde voorwaarden.

Met dank voor opname.

Namens Doel 2020

Jan Creve
Tel 03/773.28.33

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]