PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  18 januari 2003

 

Voorzitter van Vlaams Parlement maakt schrijven van Doel 2020 over aan alle leden van het Vlaams Parlement.

 

Naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 uitgaande van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen m.b.t. het uitvoeren van de natuurcompensatie aanleg schorren op het Paardenschor (nu deel van de KCD) en de daaraan gekoppelde bouwvergunning verstuurde Doel 2020 aan de voorzitter van het Vlaams Parlement een schrijven dat, gezien zijn belang, door de voorzitter aan alle parlementsleden werd overgemaakt.

 

1 - Waarover gaat het in deze brief ?

Door de afgraving van het Paardenschor moet 500.000 m3 afgraafspecie gestort worden in het noordoostelijke deel van het Doeldok, teneinde daar de nodige ophopingen en de taludversterking te verwezenlijken voor de bouw van de spoorzate langsheen de oostelijke zijde van het Doeldok, dit t.b.v. de exploitatie van deel 1 van het Deurganckdok.

De afgraving van het Paardenschor en de verplaatsing van de specie zou hydraulisch gebeuren, en overgebracht worden via een dubbele persleiding langsheen de Scheldedijken, de Kerncentrale, het haventje van Doel en het Doeldorp naar het Doeldok

 

2 - Is er een andere oplossing mogelijk ?

Vooreerst weze eraan herinnerd dat tegen de afgraving van het Paardenschor, werk vastgesteld in het kader van de natuurcompensaties, nooit wezenlijk verzet is gerezen. Maar het grondverzet van Paardenschor naar het depot in Doeldok roept grote vragen op.

Er is wel degelijk een andere transportwijze mogelijk dan diegene die het toeristisch leven in Doel tijdens de zomermaanden dreigt lam te leggen. Bovendien is ze snel uitvoerbaar. Het volstaat de uitgraafspecie per schip via de Schelde en de Kallosluis op de te dempen plek in het Doeldok te brengen en daar de specie te kleppen. Daartoe is geen bouwvergunning nodig.

 

3 - Politieke dimensie van de kwestie.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er hier een politieke dimensie aan vastzit.

Indien men onze suggestie als niet werkzaam zou aanzien dan zullen de bewoners van Doel, de boeren van de Polder en Natuurpunt voor de zoveelste keer moeten vaststellen dat zij, en zij alleen, afgesneden worden van de rechtsmiddelen die elke burger bezit, o.m. door een beroep op de Raad van State, als het er op aankomt hun recht te halen t.o.v. handelingen van de overheid.

 

Voor inlichtingen:

Eresenator Ferdinand De Bondt

tel. 03/7775777

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]