PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  23 juni 2002

Doel 2020 dient klacht in tegen illegale werken in het gebied Putten-Plas

Advocaten stappen opnieuw naar de Raad van State om de bouwvergunningen van het Deurganckdok te laten schorsen.

Sedert vorige week vinden in opdracht van AWZ ophogingswerken plaats in het gebied Putten-plas, gelegen ten zuiden van het Doeldok en grenzend aan het beschermd gebied De Putten. Deze werken vinden plaats met het oog op de demping van de plas in kwestie. Daarmee dreigen poelen, waterrijke gebieden en historisch permanent grasland verloren te gaan.

Ingevolge artikel 9 van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 zijn deze werken verboden onafgezien van de gewestplanbestemming. Uitzondering is enkel voorzien voor werken die worden uitgevoerd op basis van een regelmatig afgeleverde bouwvergunning met toepassing van de wet op ruimtelijke ordening. Zoals geweten is de vergunning voor het Deurganckdok op een niet regelmatige manier afgeleverd.

Het gaat hier bovendien om dumping van vervuild zand afkomstig van het Verrebroekdok. En dat terwijl eveneens zonder vergunning slib afkomstig uit het Delwaidedok op rechteroever wordt opgespoten op de terreinen rond het Verrebroekdok.

Bij de federale politie werd hiervoor door leden van Doel 2020 klacht ingediend. Tevens stellen de advocaten van Doel 2020 de gemeente Beveren in gebreke omdat niet is voldaan aan de bepalingen van artikel 14 en artikel 16 inzake de zorgplicht en het tegengaan van vermijdbare schade. Terzake is het veelzeggend dat men de werken zelfs niet wilde uitstellen tot na het broedseizoen.

Vorig jaar nog werden soortgelijke (illegale) werken nog stilgelegd door de woudmeester van de provincie. Toen bleek opdrachtgever AWZ niet te beschikken over een vergunning tot ontbossing.

De advocaten van Doel 2020 o.l.v. Matthias Storme hebben intussen ook opnieuw een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State tot schorsing en nietigverklaring van 8 bouwvergunningen die werden afgeleverd op grond van het nooddecreet en later bij decreet werden bekrachtigd.

Deze bouwvergunningen hebben o.a. de bouw van het Deurganckdok en de MIDA-zone tot voorwerp.

Niettegenstaande de bouwvergunningen werden bekrachtigd, is Doel 2020 van oordeel dat de Raad van State zowel het nooddecreet als het bekrachtigingsdecreet dient terzijde te stellen daar zij de toepassing van Europees recht trachten te verhinderen. Zoals algemeen bekend zijn de bouwwerken in strijd met de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Doel 2020

Voor verdere informatie i.v.m. deze persmededeling en de juridische context kan u contact opnemen met mr. Matthias Storme, 0475/78.41.52 of met Jan Creve, Tel. 03/773.28.33 of ere-senator Ferdinand De Bondt, Tel. 03/777.57.77.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]