PERSMEDEDELING

van BBL en NATUURPUNT, 27 maart 2002

Persbericht.

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt

copie van ingebrekestelling C(2002)1078 die dateert van 20 maart 2002 per fax verkrijgbaar. Bellen naar 02/282.17.20 !

Brussel, 27 maart 2002

 

Europese ingebrekestelling hekelt claim van havenuitbreiding in Wase polders !!!!

Vandaag raakte bekend dat op 20 maart 2002 de Europese Commissie ons land in gebreke stelde wegens schending van de Europese Habitatrichtlijn door de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven op de Wase linkeroever. De ingebrekestelling C(2002)1078 - die dateert van 20 maart 2002 maar nu pas uitlekt - laakt onomwonden de claim van havenuitbreiding die in het 3de gewestplan gelegd wordt op de als vogelrichtlijngebied beschermde polders. Volgens de Commissie kan het niet dat in het gewestplan slechts voorzien is in een “tijdelijke” bescherming van de natuurwaarden in de polders. De Commissie eist dat Vlaanderen het “vereiste wettelijke beschermingsregime” instelt dat nodig is om het vogelrichtlijngebied te vrijwaren.

Het zogenaamde 3de gewestplan geeft invulling aan het Strategisch Plan Waaslandhaven dat voorziet in de aanleg van het Saefthingedok en een stapsgewijze inname van de polder voor havenindustrie. De Commissie laakt nu het feit dat het gewestplan slechts tot 2007 een bescherming voorziet van het als Europees vogelrichtlijngebied beschermd poldergebied. De Commissie heeft het over het “nalaten door de Belgische overheid artikel 6 van de Habitatrichtlijn toe te passen op de derde versie van het Gewestplan ‘St-Niklaas-Lokeren’.” En nog: “Deze brief behandelt eveneens het feit dat de Commissie de tijdelijke bescherming, slechts tot het jaar 2007, van een Natura 2000-gebied (waarvan een groot deel reeds is ontwikkeld voor andere doeleinden sedert zijn aanwijzing) onaanvaardbaar vindt.” De Commissie merkt op dat het Strategisch Plan Waaslandhaven voorziet dat het volledige zeehavengebied (met uitzondering van een volumebuffer van 100m) als speciale beschermingszone (SBZ -vogelrichtlijngebied) wordt geschrapt. “Dit betekent dat ongeveer 2000 ha onaangeroerd polderlandschap binnen SBZ nr. 36 ‘Schorren en Polders van de Beneden-Schelde’ zal worden geschrapt om door nieuwe dokken, logisitieke faciliteiten en industrie te worden ingenomen.” Het gaat volgens de Commissie om “een groot ononderbroken gebied waar waadvogels, eenden en ganzen, en ook bepaalde roofvogels in wezenlijke aantallen voorkomen, en dit zowel als broedvogels en als trekkende bezoekers. Voor verschillende watervogels die in Bijlage I van de vogelrichtlijn worden vermeld, is deze SBZ van internationaal belang als overwinteringsgebied, als rustplaats en als foerageergebied op de oostelijke Atlantische vliegroute. Volgens de Commissie “blijkt eveneens dat, indien derde versie van het Gewestplan ‘St-Niklaas-Lokeren’ zoals voorzien wordt uitgevoerd, de habitats van wilde vogels in de SBZ slechts een klein deel van hun originele omvang behouden. Gezien het belang van deze SBZ voor de vluchtroutes is de Commissie van oordeel dat dit de integriteit van het Natura 2000 netwerk zal aantasten.

Het gewestplan is onder meer strijdig met de richtlijn omdat er geen “passende beoordeling” plaatsvond van de negatieve effecten op het vogelrichtlijngebied en omdat evenmin “een afwezigheid van alternatieve oplossingen, noch een groot en dwingend openbaar belang, noch de geschiktheid van compensatiemaatregelen werden aangetoond”. In die omstandigheden mag geen juridische claim gelegd worden op een verdere havenontwikkeling die ten koste gaat van het beschermd poldergebied. In tegendeel: de Commissie stelt onomwonden dat conform artikel 4(1) van de vogelrichtlijn ons land het “vereiste wettelijke beschermingsregime” moet instellen dat een behoud en bescherming van de natuurwaarden in het poldergebied garandeert.

Concreet betekent dit dat het Vlaams gewest terug een gewestplanwijziging moet doorvoeren dat de nog onaangetaste polders niet langer een eindbeeld van haven- en industriegebied opkleeft, maar een bestemming geeft die de nodige juridische garanties biedt om de belangrijke vogelpopulaties in stand te houden. De ingebrekestelling van de Europese Commissie is een bijkomende stimulans voor een “haveninbreidingsmodel” waarbij verdere groei in het huidige, reeds opgespoten havengebied wordt opgevangen en het Deurganckdok wordt gezien als sluitstuk van de havenontwikkeling in plaats van een opstapje naar verdere havenuitbreiding.

Voor meer informatie:
Bart Martens, BBL, 0479/27.36.17

Voor meer informatie:
Bond Beter Leefmilieu, tel. 02/282.17.20 
Tweekerkenstraat 47 - 1000 Brussel
tel. 02/282.17.20 - fax. 02/230.53.89

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]