PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, 10/02/2002

Meer dan 1000 bezwaarschriften tegen bouwaanvragen van Vlaamse Overheid en Gemeentelijk Havenbedrijf in Doel.

Doel 2020 verdenkt overheid van vals spel inzake openbaar onderzoek.

Voorbije week werd het openbaar onderzoek afgerond inzake 8 nieuwe bouwaanvragen van het Gemeentelijk Havenbedrijf en het Vlaams Gewest. Die bouwaanvragen volgden op de goedkeuring door het Vlaams Parlement van het nooddecreet in december vorig jaar. Daarmee wil de Vlaamse overheid ondanks de schorsing door de Raad Van State van bouwvergunning én gewestplan toch de werken aanvatten.

De 8 nieuwe bouwaanvragen hebben betrekking op de bouw van de kaaimuren van het Deurganckdok maar ook op de baggerwerken, een zogenaamde leefbaarheidsbuffer en natuurcompensaties.

Doel 2020 blijft zich verzetten tegen de manier waarop de overheid tegen alle regels van het fatsoen en de logica in doorgaat met de vernietiging van de streek. Zo is het onaanvaardbaar dat men nog altijd tientallen ha. landbouwgrond onder het slib wil leggen terwijl er voor de berging van het slib valabele alternatieven voor handen zijn. Doel 2020 is evenmin te spreken over de geplande "leefbaarheidsbuffer". Die dreigt in zijn huidige vorm vooral de onleefbaarheid van Doel te verhogen. Zo is de 24m hoge buffer sedert het begin van de plannen voor het Deurganckdok enkele honderden meter opgeschoven naar het dorp toe, tot op 200m van de kerk!

Ook de voorliggende natuurcompensaties zijn voor Doel 2020 onaanvaardbaar. Die komen namelijk niet op de rand van het havengebied te liggen maar midden in landbouwgebied. Dat heeft niet alleen zware gevolgen voor de vele (gezonde) landbouwbedrijven. De kreken die men wil aanleggen houden bovendien op geen enkele manier rekening met het karakter of de historiek van het gebied. Zo dreigen zelfs eeuwenoude boerderijen te moeten verdwijnen voor deze "natuurcompensaties".

Ondanks de ondoorzichtigheid van de 8 bouwaanvragen die allen met elkaar te maken hebben, werden afgelopen weken opnieuw méér dan 1000 bezwaarschriften binnengebracht bij de gemeente Beveren. Die moet nu zelf een advies geven op basis van de binnengekomen bezwaarschriften. Voor Doel 2020 kan de gemeente, gezien de verregaande gevolgen, niet anders dan negatief adviseren voor de bouwaanvragen. Dat zou ook in overeenstemming zijn met de houding die de burgemeester en verschillende leden van het schepencollege van Beveren afgelopen weken hebben aangenomen.

Doel 2020 is echter verontrust over de timing die momenteel bij de administratie wordt gehanteerd. Uit documenten die Doel 2020 kon inkijken blijkt dat men de bezwaren wil "onderzoeken" (lees:afhandelen) in de daartoe voorziene minimumperiode van tien dagen zodat de minister op 29 maart een bouwvergunning kan afleveren. Waartoe dient een openbaar onderzoek als men al op voorhand bepaalt dat de bezwaren (afgezien van wat ze inhouden en hoe omvattend ze zijn) op een minimumtijd dienen "onderzocht". Het is een zoveelste slag in het gezicht van al wie nog bekommerd is om de democratie of de inspraak van de burger.

Doel 2020 eist dat àlle bezwaren op een ernstige manier zullen onderzocht worden en er terdege rekening wordt gehouden met de alternatieven waardoor de polders rond Doel kunnen gespaard worden. Terzake verwijzen wij naar de voormalige directeur-generaal van de Adminstratie Zeewezen, dhr. Johan Demoen, die zelf een bezwaarschrift indient tegen de geplande werken (van zijn eigen dienst!) en een valabel alternatief voorstelt. Doel 2020 dringt er opnieuw op aan dat de Vlaamse politici terzake hun verantwoordelijkheid opnemen. Als men enkel de argumenten van de Antwerpse havenlobby blijft volgen dreigt het dossier Doel nog jaren op de Vlaamse politiek én het budget te wegen.

Namens Doel 2020

Jan Creve Tel. 03/773.28.33.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]