PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, 13/02/2002


120 Doelenaars stappen naar het Arbitragehof

Zowat 120 Doelenaars en inwoners van de polder hebben aan de advocaten van Doel 2020 opdracht gegeven bij het Arbitragehof een vordering in te spannen tegen het nooddecreet. Deze week nog verwachten de advocaten Storme, Judo en Rogiers met hun vordering klaar te komen. Zij zullen zowel de schorsing als de vernietiging vragen van de uitzonderingswet die volgens hen het gelijkheidsbeginsel, ingeschreven in de grondwet, grondig aantast. Burgers uit Doel of de polder kunnen namelijk geen bezwaren meer formuleren tegen de bestemmingswijziging van het gebied die nu bij (uitzonderings)wet is vastgelegd.

Het nooddecreet dat op 20 december laatstleden tot stand kwam zorgt ervoor dat de Vlaamse Regering niet langer rekening dient te houden met de uitspraken van de Raad Van State. Daar had Doel 2020 eerder gelijk gekregen zodat de bouwvergunning voor het Deurganckdok (tot tweemaal toe) en het gewestplan werden geschorst. Met de dreigende schorsing van het tweede gewestplan nam de regering zijn toevlucht tot een echte uitzonderingswet, het fameuze "validatiedecreet". Rechtstreeks in het verlengde hiervan werden eind vorig jaar 8 bouwaanvragen ingediend. Die hebben niet alleen betrekking op de bouw van het dok maar ook op de inname van een deel van Doelpolder, de aanleg van de zogenaamde "leefbaarheidsbuffer" en verschillende natuurcompensaties. Tegen die bouwaanvragen kwamen afgelopen weken 1.500 bezwaarschriften binnen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente Beveren. Nu stappen méér dan 100 inwoners ook naar een van de hoogste rechtsorganen in dit land.

Met deze vordering wil Doel 2020 in eerste instantie de vernietiging van het nooddecreet bewerkstelligen. Doel 2020 wil echter evenzeer aantonen dat de actie voor het behoud van Doel nog altijd door een ruime groep mensen uit Doel en de polder, gedragen wordt. Dat werd in het verleden door de havenbonzen meermaals, openlijk, betwist.

Voor de vordering bij het Arbitragehof stapt ook een belangrijke groep boeren mee met Doel 2020. Los van deze actie bereidt ook de Boerenbond een procedure voor bij het Arbitragehof. Die wordt waarschijnlijk volgende maand ingediend.

Met dank voor opname

Namens Doel 2020
Jan Creve
Tel. 03/773.28.33.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]