PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, nov. 2001


VERBODEN INTERVIEW

Een interview voor de Gazet van Antwerpen werd op bevel van de hoofdredacteur uit de krant van dinsdagmorgen geschrapt, dit omdat het interview precies de vragen bevatte die de hoofdredacteur zelf aan de interviewer had gedicteerd.
Een rel binnen de GvA-werknemers is het gevolg.

Zie hier het uit de Gazet van Antwerpen gecensureerde interview.


"Inwoners van Doel hebben minder rechten dan een valk"
Doel2020-advocaat Storme blijft bouw Deurganckdok bestrijden.

ANTWERPEN - Alles wijst er op dat binnen enkele weken de werken aan het Deurganckdok kunnen herbeginnen. De Vlaamse politici zijn ervan overtuigd dat hun "waterdicht" nooddecreet de weg daartoe vrijmaakt.
"Dat nooddecreet is totaal onwettig", meent Matthias Storme, advocaat van
Doel2020. "Het maakt de zaken voor Vlaanderen alleen maar erger". En dus zet hij de juridische strijd verder.

reda:Paul Verbraeken
Als alles naar wens verloopt, stemt de commissie van het Vlaams Parlement donderdag over het validatie- of "nood"decreet voor het Deurganckdok. Nadien zal het parlement de tekst goedkeuren en kunnen de werken aan het Deurganckdok snel heropstarten. Dit dan na een miljardenverlies voor Antwerpen.
Ook de steun van het bijna voltallige Vlaamse Parlement kan de Gentse jurist Matthias Storme niet aan het wankelen brengen. Als advocaat van een 25-tal inwoners van Doel slaagde hij er in begin maart de werken aan het dok te laten stilleggen. Voor Antwerpse havenkringen geldt hij sindsdien zowat als de lokale Bin Laden.

GvA: "Waarom die verbeten strijd tegen de haven?"
Matthias Storme:"Doel 2020 is een organisatie van inwoners van Doel en van de polders. De vereniging heeft mij als advocaat geraadpleegd wegens mijn kennis van het Europees Recht. Ik behandel als advocaat de belangen van mijn cliënten. Ik verdedig hen in eer en geweten zoals ik ook grote Antwerpse bedrijven verdedig."

GvA: "U noemde het nooddecreet al bij voorbaat een ongrondwettige
handeling."
Matthias Storme: "Kort geschetst lopen er drie procedures tegen het Deurganckdok. 
Er is een procedure bij de Raad van State tegen het gewestplan dat Doel als
woongebied van de kaart veegt en natuurgebieden afschaft. Verder is er een
burgerlijke procedure bij de rechtbank van Dendermonde om het herstel af te dwingen. En tot slot is er de inbreukprocedure bij de Europese Unie waar wij één van de indieners van een klacht waren. Met haar ingebrekestelling is de Europese Commissie nu aan zet.
Ik zie niet in wat de Europese Commissie anders kan doen dan België te dagvaarden gezien de lange lijst van inbreuken op het Europees recht. Zo zijn de Europese vogelrichtlijnen hier na 22 jaar nog steeds niet in wetten omgezet. De stilgelegde werken waren onwettig omdat ze de natuurgebieden aantastten zonder "voorafgaande" compensaties.
De politici zijn nu blijkbaar niet bereid de gerechtelijke beslissingen af te wachten en proberen ze op voorhand inhoudsloos te maken door het nooddecreet. Dit is door zijn methode "ongrondwettig" én het is strijdig met de Rechten van de Mens. De wetgever mag niet ingrijpen in voor de rechter hangende geschillen.
Men heeft het nu wat handiger opgevat dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Voor 6,5 miljoen frank van de begroting van minister Stevaert hebben vier advocaten het nooddecreet nu beter ingebed. De ongrondwettigheid blijft echter zo manifest dat men absoluut van geen advies wil weten van de Raad van State. Het Vlaams Parlement engageert met dit decreet de aansprakelijkheid van het Vlaams Gewest. Indien de ongrondwettigheid wordt vastgesteld, is dit dus opzettelijk gebeurd en niet het gevolg van onwetendheid. Bepaalde kringen menen boven de wet te kunnen staan.
Als dit gestemd wordt, gaan we "op zijn minst" naar het Arbitragehof en zullen we de procedure voor de burgerlijke rechtbank verder zetten om zonodig een uitspraak van Europa af te dwingen. Desnoods starten we na de aflevering van de bouwvergunning bij de Raad van State of bij het Arbitragehof een nieuwe procedure.

GvA: "En wat dan met de soevereiniteit van het parlement?"
Matthias Storme:"Het parlement is terzake niet soeverein! Zowel de Europese richtlijnen als de fundamentele grondwettelijke beginselen hebben hier voorrang. Zelfs
in een onafhankelijk Vlaanderen zou dat zo zijn. Als er geen enkele bereidheid blijkt vanwege de havenoverheden om definitief te kiezen voor inbreiding in plaats van uitbreiding dan hebben wij geen enkele reden om onze strijd te staken.

GvA: "Maar U brengt duizenden jobs in gevaar. Erger nog, volgens de Antwerpse havenschepen riskeert U hiermee Antwerpen in een negatieve spriraal te brengen. En dat alles voor enkele vogels, zeggen Uw critici."
Matthias Storme:"Hoe kan de overheid het verantwoorden dat ze illegaal gebouwde 
villa's laat afbreken maar ze anderzijds haar eigen wetten niet respecteert. En vogels? Het hallucinante in dit verhaal is dat 900 mensen - de inwoners van Doel - minder bescherming lijken te hebben dan één slechtvalk.
Containers op zich leveren nauwelijks jobs op. Dat argument wordt nu al dertig jaar gebruikt om de gekste megalomane plannen te verdedigen zoals het Doeldok. Dat immense dok ligt er nu al vijftien jaar ongebruikt en gaat men nu dempen! Een tussentijds verslag stelt dat het ombouwen van het Verrebroekdok slechts de helft zou kosten van een eventueel Saeftinghedok.
Het is bovendien helemaal niet zeker dat er ooit één containerschip zal aanleggen in het Deurganckdok. Vergeet niet dat Nederland dwarsligt in de Schelde-uitdieping.

GvA: "U speelt met dit alles in de kaart van het Blok, suggereren sommigen."
Matthias Storme: (Hoog opgetrokken wenkbrauwen) "De fervenste verdediger 
van het Deurganckdok en zelfs van een ruimer nooddecreet is VB-volksvertegenwoordiger Penris. Moet ik daaruit besluiten dat al wie 'voor' het Deurganckdok is het cordon sanitaire doorbreekt? Wie geen argumenten heeft, komt met zo'n verdachtmakingen af.

GvA: "U hebt nu een tegenvoorstel geformuleerd?"
Matthias Storme: "Wij hebben altijd gesteld dat wij bereid zijn te praten. Maar de haven vraagt pathetisch onze procedures te stoppen zonder dat daar ook maar iets
tegenover staat. Wij vragen dat de haven definitief kiest voor inbreiding.
Antwerpen moet gaan beseffen dat het "onmogelijk" is om nog voor al zijn plannen natuurcompensaties te vinden. En dus zal men keuzes moeten maken. De enige oplossing lijkt me dus resoluut de uitbreidingsclaims op Doel en de gronden ten noorden daarvan te laten vallen.


Sinds maart liggen de werken aan het Deurganckdok stil. Een
nooddecreet maakt de zaken alleen maar erger meent advocaat Matthias
Storme. (Foto's Stefaan Van Hul, Bob Van Mol)


Met dank voor opname,
Rudi Van Buel, tel.03/575.88.11
Doel 2020

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]