Doelenaars vallen nooddecreet voor Deurganckdok aan en stellen minister-president Dewael in gebreke. Doel 2020 wil discussie uit het slop halen en nodigt verenigde Vlaamse commissies uit naar Doel voor plaatsbezoek.
persconferentie d.d. 19/11/2001

 

Vandaag wordt in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet "voor enkele bouwvergunningen waarvoor dringende redenen van groot algemeen belang gelden" toegelicht door de indieners. Morgen vinden er i.v.m. deze uitzonderingswet vanaf 13.30u hoorzittingen plaats in het Vlaams Parlement. Ook Doel 2020 is terzake uitgenodigd maar het mag duidelijk zijn dat voor de bewoners- en actiegroep het voorstel van decreet een aanfluiting is van democratische besluitvorming.

De grondwet verbiedt de wetgever om in te grijpen in voor de rechter hangende geschillen. Ondank het feit dat er nog verschillende gedingen hangende zijn, en dat zowel voor de Raad Van State als de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde wil men met dit voorstel van decreet, overduidelijk, rechtstreeks en onmiddellijk ingrijpen in het voorwerp van de nog hangende rechtszaken. Het voorstel van decreet is dus zondermeer in strijd met de grondwet en ondergraaft de rechtsstaat. Om die reden heeft Mr. Matthias Storme als raadsman van Doel 2020 een ingebrekestelling verstuurd naar minister-president Patrick Dewael. Om dezelfde redenen bereiden wij momenteel een procedure voor bij het Arbitragehof.

De Vlaamse overheid zit hier ook met een kwestie van geloofwaardigheid. Hoe kan de Vlaamse overheid op gebied van ruimtelijke ordening een geloofwaardig beleid voeren als ze zich zelf boven de wet stelt.

Het mag duidelijk zijn dat de hoorzitting zoals die morgen wordt georganiseerd en waar ook bewoners, milieugroepen en landbouwersorganisaties aan bod komen onvoldoende is om de schijn van wettelijkheid of geloofwaardigheid te redden. Eerdere contacten met de verschillende Vlaamse overheden geven Doel 2020 trouwens gegronde redenen om ernstig te twijfelen aan de goede bedoelingen bij dit opzet

Ondanks alle procedures en (voor ons gunstige) uitspraken door de Raad Van State en de Europese Commissie blijft de Vlaamse overheid, daarin kritiekloos bijgesprongen door de wetgever, klakkeloos de argumentatie van de havenlobby volgen; blijft men zweren bij plannen die op termijn het einde voor de ganse polder betekenen. Dat dit vaak het gevolg is van een onvoldoende vertrouwd zijn met het terrein blijkt niet alleen uit de (pogingen tot) besluitvorming maar ook telkens weer wanneer wij parlementslen gidsen in het havengebied.

Om de discussie rond het Deurganckdok uit het slop te halen is er vooreerst duidelijkheid nodig. Die duidelijkheid is niet te vinden in de beslotenheid van de commissies of in de bouwput van het Deurganckdok. Duidelijkheid kan er alleen maar komen als de commissieleden bereid zijn de laarzen aan te schieten en zich te vergewissen van de realiteit van Linkeroever, met inbegrip van de impact van de naar voor geschoven plannen omtrent het Deurganckdok en de bestaande alternatieven die tot hiertoe nooit ernstig werden bestudeerd. Doel2020 wil terzake de commissies de kans geven zich optimaal te informeren en nodigt daarom de commissieleden met deze persoonlijk uit om op een tijdstip dat hun past, en vergezeld van wie hen aangewezen lijkt, een plaatsbezoek te brengen aan Doel en het Linkeroeverscheldegebied. Doel 2020 is ervan overtuigd dat hiermee de aanzet kan gegeven worden tot een geloofwaardige dialoog. Het is ook de enige mogelijke weg. Alle pogingen om ondanks de mensen het project door te drukken en de wet te omzeilen riskeren uit te draaien op een nog groter financieel debacle en de Vlaamse geloofwaardigheid onherroepelijk aan te tasten.

Overigens voelt Doel 2020 zich in zijn visie gesterkt door het nieuwe MER-rapport waar gepleit wordt om "zo beperkt mogelijk gebruik te maken van poldergronden en overtollige specie eerst in het havengebied op te slaan".

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]