PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, 19/09/2001

 

Minister van Openbare Werken Steve Stevaert liegt over voorbereiding noodwet.

 

Minister van Openbare Werken Steve Stevaert liegt als hij stelt niet betrokken te zijn bij de voorbereiding van een noodwet om de uitspraken van de Raad Van State i.v.m. het Deurganckdok te kunnen passeren. Tegenover de pers (waaronder de camera's van kanaal 3) beweerde Stevaert (met het gezicht van een leugenaar) niet betrokken te zijn.

 

Uit (ondertekende) documenten die Doel 2020 intussen in handen kreeg blijkt echter het tegendeel. Als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering heeft minister Stevaert op 9 augustus opdracht gegeven aan het advocatenkantoor Goossens Sebreghts Jacqmain te Antwerpen; advocaat Geert Van Hoorick bij de balie te Gent; advocaat Kaat Leus bij de balie te Brussel; en medewerker van Johan van de Lanotte, Geert Goedertier, om een zogenaamd validatiedecreet voor te bereiden dat door het parlement kan geloodst worden.

 

In het document is expliciet sprake van:

 

1. een overheidsopdracht "zonder voorafgaandelijke bekendmaking" en dus zonder controle van het parlement. De begeleidingsgroep bestaat uitsluitend uit mensen van de administratie. In de totstandkoming van dit "validatiedecreet" (tot eind september) speelt het parlement geen enkele rol.

 

2. Een vertrouwelijke (lees: geheime) opdracht "toevertrouwd door de Commissie voor Openbare Werken van het Vlaams Parlement", terwijl deze commissie officieel van niets weet en er nergens een spoor van deze opdracht terug te vinden is. De opdrachtnemer is "tot geheimhouding verplicht" en "elke mededeling van informatie aan derden is verboden"!

Voorwaar een hoogst eigenaardige manier van doen in een democratie.

 

3. de intentie om met deze opdracht de Raad van State voetje te lichten en dus de rechtstaat te saboteren. 

 

Voor Doel 2020 is dit een onaanvaardbare handelswijze. Democratische spelregels zijn er voor iedereen en ten allen tijd. Niet alleen voor onmondige burgers of als het uitkomt.

In die zin is het gewoonweg stuitend via de pers te moeten vernemen van VLD-voorzitter Karel De Gucht dat burgers die nog bouwovertredingen zullen begaan hard moeten aangepakt. Terwijl ondertussen VLD-ministers instemmen dat met belastinggeld een batterij advocaten wordt ingehuurd om (onwettige) overheidswerken door te drukken.

Doel 2020 vindt het eveneens bedenkelijk dat het advocatenkantoor Sebreghts, dat in de procedures tegen het Deurgancdok de belangen van de haven verdedigt, van de Vlaamse overheid een tweede kans krijgt om (tegen blanco-cheque! en langs niet juridische weg) het Deurgancdok op, en Doel van de kaart te krijgen; Dat een academicus (en lesgever nota bene) als Geert Goedertier zich eveneens leent tot dit weinig democratisch schouwspel is zonder meer verwerpelijk te noemen.

Doel 2020 vraagt zich af in hoeverre deze overeenkomst, die afgesloten werd namens de Vlaamse Regering, gedekt wordt door alle regeringspartijen? Voor Doel 2020 is het alleszins duidelijk dat de uitwerking van een uitzonderingswet de geloofwaardigheid van paars-groen ernstig in het gedrang brengt. Het is niet mogelijk om enerzijds de democratie met hand en

tand te verdedigen om zich anderzijds te lenen tot ronduit fascistische methodes.

De volledige tekst van de gehandtekende overeenkomst is terug te vinden op

de webstek van Doel 2020: www.doel2020.org 

Op de homepage onderaan vindt u een verwijzing naar deze tekst.

Met dank voor uw belangstelling,

Namens Doel 2020

Jan Creve

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]