PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  10 aug. 20001e - Over de stand van zaken bij de 'onteigening' van de woningen te Doel worden de wildste verhalen rondgestrooid - door de overheid en de heer Aelbers.

Er is in de dorpskern te Doel geen sprake van "onteigeningen". Daarover zal in de toekomst nog een hartig woordje worden gesproken.

We beschikken nu over een publicatie van de gemeente Beveren afgesloten op 18 juli 2001 die de rele toestand op 1 juli 2001 aangeeft (1).

2e - Van de op 20.01.1998, 255 bewoonde woningen (2) in de kern Doel zijn er op 1 juli 2001 precies 116 (3) eigendom van de Maatschappij voor het Grond- en lndustrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, dat wil zeggen 46 % van de bewoonde woningen.

3e Er zijn 170 (4) inwoners van Doel die de leefgemeenschapspremie ontvingen voor een gezamenlijk bedrag van 22 miljoen BEF, en die nog steeds te Doel wonen in de woningen die het gezinshoofd minnelijk verkocht aan de Maatschappij.

Dit alles brengt mede dat van de 116 woningen die eigendom van de Maatschappij zijn er ten minste 70 (nog) bewoond worden door deze mensen die de leefgemeenschapspremie reeds ontvingen (5).

4e De "Ambtelijke Nota" blijft hardnekkig in al zijn statistieken en beschouwingen de 26 huurwoningen meerekenen die eigendom zijn van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, alsof die woningen ook het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een zogenaamde "minnelijke aankoop".

Niets is minder waar. Daartoe volstaat het de beslissing van de Vlaamse Regering van 27 april 2001 (6) te lezen. Die beslissing handelt over "Een tijdelijk bewoningsrecht ter garantie van de woonzekerheid en van woonkwaliteit te Doel".

Welnu onder punt 2.2 van de toelichting van de toenmalige Minister wordt gehandeld over de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren.

De Vlaamse Wooncode, in toepassing van art. 34 3 van die code, laat niet toe te verkopen aan de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid op het Linkerscheldeoevergebied.

Om deze woningen in het bezit van de 'Maatschappij" (eigenlijk in het bezit van het Vlaamse Gewest dat als paravent - met onze centen - dient voor het Gemeentelijk Havenbedrijf te Antwerpen) moet gewacht worden tot er een onteigeningsbesluit wordt getroffen door de bevoegde Minister en dit kan - indien de woorden van de huidige regering nog een betekenis hebben niet vroeger dan het jaar 2004.

5e - Wij moeten noodgedwongen eindigen met een vraag (7).
Op de televisie VRT en Kanaal 3 hoorde ik, op zondag 5 augustus na afloop van de succesrijke Scheldewijdingsfeesten, de heer Firlefijn verklaren dat meer dan 80 % van de woningen van Doel reeds werden "onteigend". Hoe komt iemand ertoe zulke dingen te verklaren? Vooral als men weet met welke edelmoedigheid en kunde hij zich inzet voor de organisatie van de Scheldewijdingsfeesten?

Om onze bijdrage niet al t scherp te maken hebben wij de eindconclusie van het ambtelijk rapport niet willen citeren.

Wij vragen dringend aan het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren en aan de ganse gemeenteraad: maak toch geen klucht van het "tijdelijk bewoningsrecht ter garantie van de woonzekerheid en van de woonkwaliteit in Doel".

Eresenator Ferdinand De Bondt1 Gemeente Beveren - "Ambtelijke nota ten behoeve van de Werkgroep Tijdelijk Bewoningsrecht Doel,
Actualisatie juli 2001" - Jan Noppe, gemeentesecretaris en Luc Vigoureux, 
linkeroeverconsulent, 15 bladzijden, 19 bladzijden bijlagen - hierna geciteerd als 'Ambtelijke nota"

2 o.c. Ambtelijke nota- wij citeren - blz. 4 - punt 1.2.2 er zijn op 20.01.1998 255 effectief bewoond in de dorpskern te Doel - pro memorie 20.01.1998 is de datum van de beslissing van de Vlaamse Regering (Van den Branden-Baldewijns/Stevaert) voor de bouw van het Deurganckdok n de daaraan gekoppelde verdwijning van Doel.

3 o.c. Ambtelijke nota - wij citeren - op 1. 07.2001 zijn er daarvan (ingevolge verleden van akte van aankoop) 116 eigendom van de Maatschappij.

4 o.c. Ambtelijke nota - wij citeren - laatste "verfijnd tot op het niveau van de dorpskern gelden volgende cijfers 170 inwoners op basis van de onderstaande akten van aankoop.

5 o.c. Ambtelijke nota - wij citeren - blz 8 - Punt 1.6 Hervestiging - tweede lid - Gemiddeld kan men in Doel 2,4 2,5 personen per gezin rekenen.

6 (VR/2001/27.04/DOC.0354) - Een tijdelijk bewoningsrecht ter garantie van de woonzekerheid en van de woonkwaliteit in Doel.

7 o.c. Ambtelijke nota - wij citeren - op blz.15 de laatste vijf lijnen van de ambtelijke nota: Tot slot dient - net als in het basisrapport - benadrukt dat deze nota is opgemaakt door ambtenaren en dit om in het kader van het tijdelijk bewoningsrecht de evoluties te kunnen opvolgen.
De nota geldt dus als een strikt ambtelijk document waaruit in gn geval de beleidsvisie van de politieke bestuursorganen van het Gemeentebestuur van Beveren kan worden afgeleid.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]