Klankbordgroepvergadering Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied

 Persmededeling van ere-senator Ferdinand De Bondt - 20 juni 2001

Deze morgen werd in het Cultureel Centrum te Beveren onder het voorzitterschap van de heer Balthazar, optredend als regeringscommissaris en in opdracht van de Vlaamse Regering, een eerste zogenaamde klankbordgroepvergadering Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied gehouden.

Naast uiteenzettingen van de vier verschillende werkgroepen die dit Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied uitwerken, word ook het juridisch kader geschetst waarin dit zich afspeelt 

Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt door Dr. W. Deijsselberg coŲrdinater van de studiegroep die in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een Mer-rapport opstelt, teneinde de mogelijkheid te creŽeren voor het uitreiken van een nieuwe bouwvergunning voor het Deurganckdok, een toelichting gegeven over de aanpak en de verwachtingen daaromtrent.

In de bespreking die daarna volgde (er worden slechts drie interventies genoteerd) kwam de heer P. Van Broeck, landbouwer in de Prosperpolder en met bedrijfsterreinen in de OudArenbergpolder aan het woord.

Hij stelde vast dat zowel de heer Deijsselberg als de gouverneur gesteld hebben dat de leefbaarheid van Doel naast het Deurganckdok perfect mogelijk is, en dat mede ingevolge Van de mogelijkheid tot het dempen van het Doeldok en mits de nauwkeurige studie van de diverse alternatieven inzake berging van de uitgraafspecie er geen aanleiding hoeft te zijn voor het verder onder zand brengen van de bestaande polders in het noorden van het Land van Waas. Het was vooral de gouverneur die de noodzaak onderlijnde van het in rekening brengen van het maatschappelijk draagvlak van het geheel van deze voorgenomen inspanningen.

De intervenient pleitte vervolgens, uitgaande van deze vaststellingen, voor meer eerbied voor mens en ruimte: hetgeen in zijnen hoofde betekent het sparen van de gemeente Doel en de bestaande Polders als landbouw- en woonzone. Daaruit zou voor het hele project van het Deurganckdok een win-win-situatie kunnen
voortkomen.


Hij waarschuwde voor het feit dat, indien men op een andere wijze zou besluiten, er opnieuw het reŽle gevaar ontstaat dat de plannen blijvend doorkruist zullen worden door juridische procedures.
Het was niet de gouverneur die op deze tussenkomst antwoordde, maar een medewerker van de bevoegde Minister voor Openbare Werken, die liet verstaan dat we hier te doen hebben met een regeringsbeslissing en dat het niet vanzelfsprekend is daar verandering aan te brengen, maar dat niettemin bij nader inzien er allicht andere mogelijkheden kunnen ontstaan.
 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]