PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER JOHAN SAUWENS
VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT
8 mei 2001

Sauwens installeert Begeleidingsgroep Bewoningsrecht Doel

Op dinsdag 8 mei heeft Vlaams minister van huisvesting Johan Sauwens de Begeleidingsgroep Bewoningsrecht Doel ge´nstalleerd.

Hiermee wordt concreet gevolg gegeven aan de beslissing van de Vlaamse regering van 27 april 2001 om de woonzekerheid en ľkwaliteit in de woonkern van Doel te garanderen door het toekennen van een tijdelijk bewoningsrecht.

Zakelijk recht van bewoning

Op de eerste plaats wordt tot 2007 aan de oorspronkelijke inwoners van Doel een zakelijk recht van bewoning verleend.
Deze formule biedt de beste garanties voor enerzijds de eis van woonzekerheid en anderzijds de beschikbaarheid van de woningen in 2007.

Het recht van bewoning heeft de volgende voordelen:

- Het kan in tijd beperkt worden
- het kan zowel kosteloos als onder voorwaarden
- het is niet overdraagbaar aan derden, maar kan wel uitgebreid worden naar de leden van het gezin

Het zakelijk recht van bewoning kan tot 2007 ook toegekend worden aan nieuwe bewoners. Dit kan echter enkel na advies van het schepencollege en onder voorwaarden die door de begeleidingsgroep zullen vastgesteld worden.

De betrokkenheid van het gemeentebestuur bij de invulling van het tijdelijk bewoningsrecht is essentieel omdat zij als bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat, het best geplaatst is om de woonkwaliteit van de dorpskern te bewaken.

Beheer van de woningen

De woningen in de dorpskern van Doel zijn eigendom van de maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied.

Omdat de realisatie van het tijdelijke bewoningsrecht moeilijk verzoenbaar is met de opdracht van de Maatschappij om een grondbeleid te voeren, wordt het beheer van de woningen overgedragen aan de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas. Deze Intercommunale ontvangt van de Vlaamse regering reeds een toelage voor de co÷rdinatie van de herhuisvestigingsprojecten en kan dus logischerwijze ingeschakeld worden voor de co÷rdinatie van het tijdelijke bewoningsrecht.

Begeleidingsgroep Bewoningsrecht Doel

De begeleidingsgroep zal door inventarisatie van de woningen en de opvolging van de bewoningsevolutie in de dorpskern de woonkwaliteit te Doel bewaken. Ook de schatting van de waarde van de woningen met het oog op de vastlegging van de vergoedingen, zal onder toezicht van de begeleidingsgroep uitgevoerd worden.

In de begeleidingsgroep zijn alle organen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de opvolging van de woonproblematiek te Doel, het schepencollege van Beveren, de sociale bemiddelaar, de maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas, AROHM en RISO Oost-Vlaanderen, het tweede AankoopcomitÚ en het kabinet van minister Sauwens.

INFO: Laurens Appeltans, kabinet van Vlaams minister Johan Sauwens, tel: 02/553 23 11

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]