Lichtverontreiniging te Doel


PERSMEDEDELING van DOEL 2020
Doel, 7 februari 2001.

LICHTVERONTREINIGING TE DOEL

De hevig flitsende lichten op de hoogspanningsmasten aan het Deurganckdok ergeren niet alleen de inwoners uit Doel maar ook de inwoners uit de omliggende dorpen, de weggebruikers die in het donker van en naar Doel rijden en ook de mensen die zich op de Rechterscheldeoever bevinden.  Deze vorm van lichtvervuiling is een enorm storend landschapselement en wordt bovendien als zeer hinderlijk ervaren.

Hier geldt de slogan: Electrabel is altijd een beetje 'teveel' aanwezig in het dagelijks leven van iedereen.

Omwille van de vele en meer dan gegronde klachten werd hiervoor reeds vier (!!!) maanden lang op een beleefde en fatsoenlijke manier gecommuniseerd. In een brief van 3 oktober 2000 gericht aan Electrabel werden alle klachten en ongemakken opgesomd en werd er naar een oplossing gevraagd. Deze brief werd door Electrabel onmiddelijk doorgestuurd aan CPTE.  CPTE gaf op 4 oktober 2000 als antwoord dat de richtlijnen werden gevolgd die opgelegd waren door het Bestuur van de Luchtvaart.  Op een schrijven gericht aan het Bestuur van de Luchtvaart op 17 oktober 2000 formuleerde dhr. De Clippel, ingenieur-directeur, in zijn brief van 17 november het volgende:

"Het algemeen principe is dat hindernissen voor de luchtvaart aangegeven worden door kleurbebakening overdag en door lichtbebakening 's nachts indien gelegen nabij een vliegveld dat 's nachts gebruikt wordt of indien de hoogte van de hindernis groter is dan 150m.  De kleurbebakening kan weggelaten worden, indien de hindernissen uitgerust worden met bebakeninglichten met hoge lichtsterkte (HI-licht).  Aangezien Tractebel verkoos om op de masten en de leidingen geen kleurbebakening aan te brengen impliceerde dit, dat de masten uitgerust werden met HI-lichten."

Vervolgens werd op 21 november 2000 ook Tractebel aangeschreven . Zij stuurden onmiddelijk de brief door naar dhr. Patrick De Vos, woordvoerder Electrabel met de vraag voor wie het probleem eigenlijk is. Dhr. De Vos is zich wel degelijk van de ongemakken bewust en vraagt in zijn brief van 24 november 2000 aan CPTE om hier dringend iets aan te doen.

"Dit ergerlijke probleem is reeds ter sprake gebracht in verschillende vergaderingen met bewoners en weggebruikers in Doel. Iedereen is het er over eens dat deze verlichting storend is voor de bewoners en verblindend voor de weggebruikers. We moeten dit probleem dringend verhelpen want dagelijks is het een bron van ergernis tegen Electrabel en het komt over als een ongehoorde arrogantie", aldus dhr. Patrick De Vos van Electrabel.

Op 8 december 2000 geeft dhr. Walter Aertsens van CPTE volgend antwoord:
"Met de huidige afstelling is de lichtsterkte 24 uur op 24 dezelfde. Dit zal gewijzigd worden in een variabele lichtsterkte. Daardoor zal de lichtintensiteit 's nachts fors worden teruggedrongen. Waar de lichtintensiteit momenteel 20.000 Candela bedraagt, zal dit nu worden beperkt tot 2.000. Deze aanpassing zal vermoedelijk in de loop van volgende week gebeuren. Wij hopen op deze wijze de hinder zoveel als mogelijk geminimaliseerd te hebben."
Op 6 januari 2001 werd aan dhr. Aertsens gemeld dat er een verbetering werd vastgesteld 's avonds en 's nachts. Maar werd gevraagd om er voor te zorgen dat dit ook zo zou zijn in de vroege morgen.
Op 10 januari 2001 liet dhr. Aertsens weten dat hij dit zou laten nagaan om het alsnog bij te regelen.
Half januari 2001 zijn er nu ook lichten aangebracht op de overige vier hoogspanningsmasten. Normaal zou je ervan uitgaan dat men bij de ingebruikname van die nieuw geplaatste lichten rekening zou houden met wat voorafging. Maar niets is minder waar.

Wij denken hierbij aan de slogan: "Electrabel toont dat ze de klant ernstig neemt."

Dag en nacht flitsen nu tientallen lichten met zeer hevige intensiteit willekeurig door elkaar. Alsof het constant bliksemt. "Electrabel, een en al energie voor Doel."

Moeten we nu weer vier maanden corresponderen om deze lichtverontreiniging weg te laten werken?

Electrabel heeft steeds de mond vol over "aanvaarding". Wij hebben hierover alvast onze twijfels. Als ze echt zoveel willen doen aan hun aanvaarding bij de bevolking en vooral bij de omwonenden van de kerncentrale dan hadden ze nooit mogen toelaten om dergelijke HI-lichten te verkiezen boven het schilderen van de masten en het aanbrengen van rode lichtbakens zoals dat op andere installaties wel kan, en ook hier toegelaten was (ref. Bestuur van de luchtvaart).

De enige reden waarom voor deze vorm van lichtsignalisatie gekozen werd was de kostprijs. Het was voor Tractebel goedkoper en bijgevolg was de hinder voor de bevolking van ondergeschikt belang. Dat zij zelf de kosten hiervan moeten dragen is hoogst merkwaardig. Waarom worden deze kosten niet gedragen door de Vlaamse Regering of de haven van Antwerpen? Wat is nu de prijs van een milieuvriendelijke(?) bebakening in vergelijking met de miljarden die men uitgeeft aan nutteloze dokken !!!

Wij eisen alsnog dat er dringend iets zal gedaan worden om de lichthinder in Doel volledig weg te werken.

Met dank voor opname.
Contactpersoon Doel 2020
R. Van Buel, Engelsesteenweg 80, 9130 Doel.
e-mail: rudiger.van.buel@village.uunet.be

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]