Woordenlijst

boek

Woord

Uitleg

Uitspraak

adobe kleiblokken bedekt met pleisterkalk  
agave soort cactus  
Atlantiden zuilen van Tolteekse krijgers  
atole ma´spap atoolee 
calmecac school voor kinderen van adel kalmeekak 
calpixques belastingsinners kal-piesj-kes
calpulli  families of clans, waarin de bevolking verdeeld was kal-poel-lie
chacmool tempelbeeld voor offergaven tsjak-mool
Chalchiuhtlicue:  Godin van meren en rivieren Tsjal-tsjie-oehw-tlie-koe-ee
Chantico
Godin van de haard Tsjan-tie-ko
Chicomecoatl Godin van de ma´s Tsjie-ko-mee-ko-atl
Chicomoztoc "Zeven Grotten" Tsjie-ko-moz-tok
chinampa drijvende akker sjie-nam-pa
chocolatl Azteekse chocolademelk tsjo-ko-latl
Cihuacoatl "de slangenvrouw"
plaatsvervanger van de keizer
Kiehw-oe-a-ko-atl
Cortes Spaanse leider van de veroveraars  
Grote Tempel het belangrijkste religieuze gebouw in de hoofdstad van het Azteekse rijk, Tenochtitlan  
huehuetl trommel gemaakt van holle boomstam wŔ-wŔ-tel 
Huitzilopochtli "Blauwe Kolibrie"of blauwe Tezcatlipoca
God van de zon, oorlog en Azteekse land
Hwi-tsil-o-potsj-tlie
maceualtin het gewone volk ma-keu-al-tien 
maquahuitl een gevechtswapen dat een kruising vormt tussen knots en zwaard ma-kahw-oe-ietl
Mictlan de onderwereld Miek-tlan
Mictlantecuhtli  de  dodengod Miek-tlan-tee-koehw-tli
Montezuma Azteekse Keizer Mon-tee-zoe-ma
Nahuatl taal van de Azteken na-watl
occarina fluitje in de vorm van een dier
Ometeotl heer van de twee-eenheid O-mee-tee-otl
patolli spelletje dat lijkt op mens-erger-je-niet pa-tol-lie
pochteca reizende handelaars potsj-tee-ka
pulque alcoholische drank gemaakt van de agave poel-kee
Quetzalcoatl "geverderde slang" of witte Tezcatlipoca
god van de wind, kennis en de schepping 
kee-tsal-ko-atl

klik om de uitspraak te beluisteren!

tamales omslagjes van gestoomde ma´skorrels ta-ma-lees
Tamoanchan  "Land van de Mistige Hemel" Ta-mo-an-tsjan
teccalo  rechtbank teek-ka-lo
tecuhtlis de lagere adel tee-koehw-tlies
telpochcalli school voor kinderen van burgers teel-potsj-kal-lie
Teotihuacan  hoofdstad van de Teotihuacanen (300-750 n.C.) Tee-o-tie-hoe-a-kan
Tenochtitlan hoofdstad van de Azteken Tee-notsj-tie-tlan

klik om de uitspraak te beluisteren!

Tezcatlipoca "Rokende Spiegel"
naam van de vier zonen van Ometeotl
Teez-kat-lie-po-ka

 klik om de uitspraak te beluisteren!

tlachtli Azteekse balsport tlak-tlie

klik om de uitspraak te beluisteren!

tlacochcalco het wapenarsenaal tla-kotsj-kal-ko
Tlaltecuhtli het aardmonster Tlal-te-koehw-tlie
Tlaloc God van de regen en vruchtbaarheid Tla-lok

klik om de uitspraak te beluisteren!

tlatoani de hoge adel  tla-to-a-nie
Tonacacihuatl de vrouwelijke helft van Ometeotl To-na-ka-siehw-atl
Tonacatecuhtli  de mannelijke helft van Ometeotl To-na-ka-te-koehw-tlie
Tonalpohualli "Telling der dagen", de Heilige kalender To-nal-pohw-oe-al-lie
Tonatiuh de vurige zonnegod To-na-tie-oehw

klik om de uitspraak te beluisteren!

tortilla ma´skoek tortieja
Xipe Totec "Gevilde God" of rode Tezcatlipoca
god van de lente
Sjie-pe To-teek

klik om de uitspraak te beluisteren!

Xiuhmolpilli  "Gebundelde Jaren" sji-oehw-mol-piel-lie

klik om de uitspraak te beluisteren!

xiuhpohualli de Zonnekalender Sjie-oehw-pohw-oe-al-lie
Yacatecuhtli "de Heer die leidt" of "Heer neus", de god van de kooplui ha-ka-tee-koehw-tlie
Zwarte Tezcatlipoca "Heer van de Nachtelijke Hemel" Teez-kat-lie-po-ka

 

ga wandelen in Tenochtitlan